اعتراض به بازداشت اعضاي کانون نويسندگان ايران: سکوت جايز نيست!

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اعتراض به بازداشت اعضاي کانون نويسندگان ايران: سکوت جايز نيست!
اخيرا دو تن از اعضاي کانون نويسندگان ايران به جرم بيان نظر روانه زندان شده اند. آقاي فريبرز رئيس دانا عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان پس از مصاحبه اي با بي بي سي درباره “هدفمند کردن يارانه ها” که در حوزه تخصص اش بود، بازداشت شده و پس از يکماه با قيد ضنانت آزاد گرديد، اما توسط دادگاه انقلاب به يک سال حبس محکوم گرديد. خانم منيژه نجم عراقي منشي کانون نويسندگان ايران نبز به اتهام ارسال بيانيه هاي کانون نويسندگان ايران به رسانه ها و نشريات، ابتدا سه روز بازداشت گرديد و سرانجام در يکي از همين دادگاه هاي بيگانه با عدالت، به يک سال زندان محکوم شد.
جمهوري اسلامي از فرداي به قدرت رسيدنش تبغ سرکوب خود را عليه روشنفکران و نويسندگان و وکلاي مستقل و آزاد انديش تيز نمود و به تناسب افزايش قدرتش سرکوب را تشديد کرده و همه نهادهاي مدني و دموکراتيک را زير فشار گذاشته و به تدريج فعاليت آن ها را ممنوع نمود. اگر تا ديروز براي دستگيري اعضاي کانون نويسندگان به داشتن سلاح و کشف مواد مخدر متوسل مي شد، امروز به اين دروغ ها و نمايشات ساختگي هم نيازي نمي بيند و نفس يک مصاحبه را با يک رسانه جرم اعلام مي کند.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تهاجم يه اعضاي کانون نويسندگان و محکوميت آنان به زندان را محکوم مي کند و از همه جريانات سياسي مدافع دموکراسي و نيروهاي آزاد انديش مي خواهد که نسبت به فشار به کانون نويسندگان اعتراض کرده، نگذارند حکومت بيش از اين به تهاجم خود عليه نويسندگان ادامه دهد. براي آزادي اعضاي کانون نويسندگان و همه زندانيان سياسي از هيچ تلاشي دريغ نورزيم
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
پنجشنبه 8 تبر 1391 برابر 28 ژوئن 2012