زنده باد همبستگی سراسری و مردمی عليه حکومت جهل و جنايت و سياهی

با ياد ياران

نه به جنگ  نه به ویرانی،  آری به دیپلماسی و صلح!


سرود بهار در راه است / همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران

شاملو برای امروز می گويد!

خبر تصویری