توجه : در اين قسمت و با انتخاب آزاد، ما به معرفی برخی از همکاری و اتحاد ميان ديگر نيروها با هم می پردازيم که به معنی مسئوليت پذيری ما در قبال اهداف و موضعگيری و عملکرد آنان نمی باشد.

_____________________________

دموکراتيک :

**********************

**********************

**********************

_____________________________

چپ :

_____________________________

توافقات سياسی دو جانبه :