برگ هايی از تاريخ جنبش فدايی

فولاد  آبديده می شودسازمان چريک های فدايي خلق ايران- شاخه خوزستان/ دی ماه 1358
 بهروز سليمانی مبارز كمونيست و مدافع پيگيرحقوق خلق كردسازمان اتحادفداييان خلق ايران
طرح مشترک خودمختاری هيئت نمايندگی خلق کرد/آذر58سازمان اتحادفداييان خلق ايران
مبارزه درلرستان/سازمان چريکهای فدايي خلق ايران/بهمن 57سازمان اتحادفداييان خلق ايران
چهار شهيد – به ياد توماج ، مختوم ، جرجانی ، واحدی – ترکمنهاسازمان اتحادفداييان خلق ايران
هشت8  تيرسازمان اتحادفداييان خلق ايران
گروه دکتر اعظمی و يارانسازمان اتحادفداييان خلق ايران
انشعاب اقليت – اکثريتسازمان اتحادفداييان خلق ايران
جنگ اول گنبد ( فروردين ١٣٥٨)سازمان اتحادفداييان خلق ايران
چشمهاي روشن مادرفاطی
به ياد بيژن جزنی – بخش اولحمید نعیمی
به ياد بيژن جزنی – بخش دوممحمد حسین خسرو پناه
بيژن جزني- زندگي و فعاليت هاي اوسازمان اتحادفداييان خلق ايران
فدايي خلق حسن نوروزي ، فرزند راستين مردمسازمان اتحادفداييان خلق ايران
يادداشت هايي درباره رفيق بيژن جزني ، سياهکل ، بنيان گذاری سازمان
چريک های فدايي خلق ايران در وبلاگ هاي ايران
سازمان اتحادفداييان خلق ايران
رفيق مجيد احمدزاده (اولين دانشجوی شهيد دانشگاه صنعتی)سازمان اتحادفداييان خلق ايران
تروريسم دولتی : حذف فيزيکی مخالفان سياسی درسال های 1354-1352به نقل از نشريه شماره 12 نگين ،
سال 1379
بازنگری حادثه قتل بيژن جزنی و هشت زندانی سياسی ديگر از آغاز تا پايان (در دست تهيه)تنظيم مجدد : سازمان اتحادفداييان
خلق ايران – تابستان 1383