نگاهی به فهرست اعتراضات گروههای مختلف اجتماعی ایران طی آبان ماه ۱۴۰۲

مجموع این تحرکات نشان می دهد که جامعه کارگری ما صدا دارد، اما صدایش همچنان در پراکندگی موج میزند. کارگران ما باید درهرشرایطی به متشکل شدن خویش، حتی دردرون کارگاهها نیز بیاندیشند واین شعار را درحافظه خود داشته باشد :

« کارگر متشکل همه چیز ، کارگر متفرق هیچ چیز»،

متشکل شدن نیروی کارحتی در درون کارگاههای کوچک، وسیله خواهد شد که کارفرما تنواند، قرارداد کار کارگر کارگاه را یکسویه تغییردهد.

کارگروه مشترک کارگری