جمعه ٧ ژوئن-١٨ خرداد در کلاب هاوس : فاجعه اقتصادی ، اجتماعی و سياسی در ايران / راه‌کارها

https://www.clubhouse.com/room/vgWcvEjNrTEYZv7a:CIJrc0LzgH4SBwnktJVbNuFbeRvyyg2JfT-Jm0Wwe5U?utm_medium=ch_instant_invite&utm_campaign=1MvqbJpK3-iYCaRkqPbjAA-1279313

جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس :

جمعه ٧ ژوئن ٢٠٢٤ / ١٨ خرداد ١٤٠٣

ساعت: ٢٠ – ٢٢ (اروپای مرکزی) / ٢١/٣٠٢٣/٣٠ (ايران)

فاجعه اقتصادی، اجتماعی و سياسی در ايران :

راه‌کارها

مهمانان سخنران :

علی فکری / حافظ فاضلی / دکتر شهسوار کريم‌زاده

“ھمبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران”