No Picture
اعلامیە های مشترک

اعلاميه مشترک : اعلام همبستگی با زندانيان سياسی اعتصابی

زندانبان های رژيم جمهوری اسلامی با اعمال چنين روشی جان زنده ياد هدی صابر را پشت ديوارهای زندان گرفتند. با بی توجهی رژيم به ابتدائی ترين خواست زندانيان و ادامه اعتصاب اسيران دربند، لحظه بروز [ادامه]