سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانکنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، کميته مرکزی را موظف نمود که پيش نويس اساسنامه ‏جديد را طی ۶ ماه تهيه و آن را در يک دوره ۶ ماهه برای تصويب، به بحث در تشکيلات بگذارد. اين کار ‏انجام شد و طرح اوليه اساسنامه پس از چند جلسه بحث و تبادل نظر در کميته مرکزی تصويب شد و در ‏اختيار تشکيلات قرار گرفت. اعضای سازمان در جلسه پالتاکی، نظراتشان را پيرامون آن بيان داشته و ‏تعدادی از اعضا نيز نکات پيشنهادی خود را مکتوب کرده و ارائه نمودند. کميته مرکزی اساسنامه را با ‏توجه به پيشنهادات ارائه شده تکميل و برای رای گيری نهائی به تشکيلات ارائه نمود.‏
اساسنامه حاضر با ۷۳ درصد موافق، ۶ در صد مخالف، ۱۶ در صد ممتنع به تصويب رسيد. ۳ در صد از ‏اعضا به دليل ناکافی بودن بحث در رای گيری شرکت نکردند. ‏
کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
چهار شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۸۶ برابر ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷‏


فصل اول- اصول تشکيلاتی

اصول ناظر بر تشکيلات اتحاد فدائيان خلق عبارت اند از:‏

 • انتخابي بودن همه ارگان ها و پاسخگو بودن به انتخاب کنندگان‏
 • تصميم گيری، نظارت و کنترل جمعي، همراه با مسئوليت فردی يا جمعی.‏
 • گزارش دهی و اطلاع رسانی منظم ‏
 • تنوع در نظر و وحدت در عمل ‏
 • علنيت و آزادی بيان و انتقاد

فصل دوم- عضويت

عضويت در سازمان داوطلبانه است. داوطلب عضويت بلافاصله پس از پذيرفته شدن از تمامی حقوق مندرج در ‏اساسنامه برخوردار می شود.‏

۱- شرايط عضويت

 • داشتن حداقل ۱۸ سال‏
 • پذيرش برنامه و التزام به اساسنامه
 • تائيد دو عضو سازمان

۲- پذيرش عضو

 • عضوگيری توسط واحد پايه، تا ۶ ماه پيش از برگزاری کنگره، انجام مي گيرد و با تائيد ارگان بالاتر رسميت پيدا ‏می کند.‏
 • اعضای سابق سازمان در صورت تمايل به همکاری، با تائيد کميته مرکزی به عنوان عضو به فعاليت مشترک باز ‏می گردند. ‏
 • ‏ تصميم به لغو عضويت به پيشنهاد واحد پايه و پس از تصويب در کميته مرکزی رسميت میيابد. حق شکايت ‏به کنگره برای کسی که عضويت اش لغو شده، وجود دارد.‏

‏۳- حقوق اعضا‏

 • حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ارگان های تشکيلاتی.‏
 • حق بيان و نشر آزاد نظرات در تمامی جلسات، نشريات و رسانه های جمعی ايرانی و خارجی.‏
 • حق شرکت در تمامی جلساتي که در مورد وضعيت آنها تصميم گيری می کنند.‏
 • حق عضويت در گروههاي کار با رعايت آئين نامه آن ها.‏
 • حق اطلاع از تمامی تصميمات ارگان ‏‎‎های تشکيلاتی و طرح انتقاد به آن ها و پيگيری آن تا گرفتن پاسخ کتبی.‏
 • حق فعاليت در نهادهای دموکراتيک، نشريات، رسانه های ارتباط جمعی و … که اهداف آن ها با برنامه و ‏پلاتفرم سازمان هم راستاست، اين فعاليتها جزئی از انجام وظايف سازمانی محسوب ميشود. اعضای ‏سازمان در اين نهادها مستقلا تصميم گيری مي‎‎کنند.‏

۴- وظايف اعضا

 • ‏اجرای اساسنامه.‏
 • ‏پرداخت حق عضويت.‏
 • ‏فعاليت در راستای برنامه، سياست‎‎ها و مصوبات سازمان در ارتباط با يکی از ارگان‏‎‎های سازمانی ‏

فصل سوم- ساختار تشکيلات

‏۱- کنگره‏

 • عاليترين ارگان تصميم‌‏‎گيری سازمان است که در باره برنامه، اساسنامه، مشی سياسی و تشکيلاتی، ‏انتخاب ارگانها تصميم مي‎‎گيرد و حق لغو هر تصميم و يا عزل هر مسئولی را داراست و بر تمامی امور نظارت و ‏کنترل دارد. کنگره بالاترين مرجع رسيدگی به شکايات است و ميتواند براي تمامی مسائل سازمان اتخاذ تصميم ‏نمايد.‏
 • کنگره متشکل از اعضای سازمان و يا نمايندگان منتحب آنان است که هر دو سال يک بار برگزار ميشود و با ‏حضور دو سوم اعضای سازمان – که امکان شرکت در کنگره را دارند- و يا نمايندگان آنها رسميت دارد.‏
 • ‏کنگره فوق العاده به درخواست يک سوم اعضای سازمان و يا اکثريت کميته مرکزی حداکثر ۶ ماه پس از ‏درخواست، برگزار ميشود. در صورت امتناع کميته مرکزی از برگزاری کنگره، هيئت منتخبی از درخواست کنندگان ‏با اختيارات کميته مرکزی، کنگره را برگزار می نمايد. ‏
 • تصميمات کنگره تا زمانی که توسط کنگره لغو نشده است، اعتبار دارد. در صورت بروز تناقض ميان مصوبات ‏کنگرههای مختلف، آخرين مصوبه راهنمای فعاليت سازمان قرار مي گيرد.‏
 • تبصره: در صورتی که دو سوم کميته مرکزی پس از کنگره و يا در جريان فعاليت مصوبه ای را غير قابل اجرا ديد، ‏مي تواند آن را از طريق همه پرسی و پس از کسب رای موافق ۶۰ در صد اعضای سازمان، به طور موقت تا ‏کنگره آتی کنار بگذارد. اين تصميم بايد در کنگره بعدی به رای گذاشته شود.‏
 • تصميم گيری پيرامون کليت برنامه، پلاتفرم سياسی(در نبود برنامه) ، اساسنامه با ۶۰ در صد آراء انجام ‏می شود. تغيير بندهای برنامه و اساسنامه با اکثريت آراء به تصويب می رسد.‏

‏۲- کميته مرکزی ‏

 • ‏کميته مرکزي توسط کنگره از ميان داوطلبان با راي مخفي و مستقيم شرکت کنندگان در کنگره، انتخاب ‏مي شود. عضويت در آين ارگان مشروط به ۲ سال سابقه عضويت و محدود به سه دوره متوالي است.‏
 • ‏زنان عضو کميته مرکزي، حداقل به نسبت اعضاي زن سازمان انتخاب مي شوند. ‏
 • ‏کميته مرکزي در فاصله دو کنگره، سازمان را نمايندگي مي کند. اين ارگان مفسر اصلي مصوبات کنگره و در ‏مقابل آن پاسخگو است. کميته مرکزي در چارچوب مصوبات کنگره در تمامي زمينه هاي سياسي و تشکيلاتي و ‏نظري، تصميم گيري کرده و مديريت تشکيلات و رسانه هاي سازمان و تنظيم مناسبات با احزاب، سازمان ها و ‏نهادها را به عهده دارد.‏
 • ‏کميته مرکزي مي تواند ارگانهاي مرکزي، هيئت سياسي- اجرائي و مسئول کميته مرکزي را انتخاب نمايد. ‏تعداد هيئت سياسي- اجرائي نبايد بيش از يک سوم اعضاي کميته مرکزي باشد.‏
 • کميته مرکزي وظيفه برگزاري کنگره، تعيين دستور کار و تدارک سياسي و تشکيلاتي آن و دعوت از مهمانان ‏براي شرکت در کنگره را به عهده دارد. مباحث کنگره علني است و حداقل سه ماه پيش از برگزاري کنگره، ‏دستور جلسه آن اعلام مي شود.‏
 • کميته مرکزي حداقل شش ماه يک بار جلسه حضوري خود را برگزار مي نمايد و به طور منظم تشکيلات را در ‏جريان چگونگي پيشرفت کارها قرارمي دهد.‏
 • کميته مرکزي آئين نامه خود را تنظيم مي نمايد. وظايف و شيوه کار هيئت سياسي – اجرائي و مسئول کميته مرکزی ‏را مشخص کرده و بر کار آن ها نظارت مي کند.‏

‏۳- واحد پايه
در مناطقی که حداقل سه عضو سازمان حضور دارند واحد پايه را می توان ايجاد نمود. واحدهاي پايه در محدوده ‏جغرفيائي خود اهداف و مواضع سازماني را به اجرا مي گذارند. اعضاي واحد پايه در نهادهاي دموکراتيک محل ‏زندگي خود مشارکت کرده و در جهت تقويت و استقلال آنها تلاش مي کنند. واحدهاي پايه مي توانند به نام خود ‏موضع گيري نمايند و در چارچوب مصوبات کنگره و کميته مرکزي سياست ها و اهداف سازمان را به تنهائي و يا در ‏مشارکت با ديگر جريانات به اجرا گذارند. در خارج کشور، تماس با سنديکاها، نهادها، انجمن ها و تشکل هاي ‏دموکراتيک و احزاب و سازمانهاي سياسي مترقي براي جلب پشتيباني آنان از مبارزات مردم ايران از وظايف مهم ‏واحدهاي پايه در کشورهاي مختلف است.‏

‏۵- گروههای کار

 • گروههای کار از ميان اعضای داوطلب سازمان زير نظارت کميته مرکزی در ارتباط با جنبش های کارگری، زنان، ‏جوانان، روشنفکران، زندانيان، مليت ها و اقوام و .. تشکيل می شود. ‏
 • شرکت در کميسيون ها و گروه های کار محدود به اعضای سازمان نيست. اعضای کميسيون ها و گروه های کار ‏در حوزه کار خود از حق برابر برخوردارند. وظايف ، برنامه و آيين نامه کميسيون ها و گروه های کار توسط خود آن ‏ها تنظيم و با تائيد ارگان مسئول تشکيلاتی به تصويب می رسد. ‏