_____________________________

***

ليست اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

(سال ليست : 1387)

***

***

***

ليست جانباختگان سازمان پيکار در راه طبقه کارگر