کنگره پانزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – مهر ماه 1400/ اکتبر 2021

اسناد مربوط بە کنگره پانزدهم


کنگره چهاردهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – خرداد ماه 1397 / ژوئن 2018

اسناد مربوط بە کنگره چهاردهم


کنگره سیزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – مرداد ماه 1395 / اوت 2016

اسناد مربوط بە کنگره سیزدهم


کنگره فوق العاده (دوازده) سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – خرداد ماه 1394 / ژوئن 2015 

سند مربوط بە کنگره فوق العاده (کنگره دوازده)


کنگره یازدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – مرداد ماه 1393 / ژوئيه 2014

اسناد مربوط بە کنگره یازدهم


کنگره دهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – مرداد ماه 1391 / ژوئيه 2012

اسناد مربوط بە کنگره دهم


کنگره نهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – مرداد ماه 1389 / اوت 2010

اسناد مربوط بە کنگره نهم:

سە سند پایه قطعنامه سیاسی

در باره وحدت


کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – مرداد ماه 1387 / اوت 2008

اسناد مربوط بە کنگره هشتم:

اسناد مصوبه

  • مطالب رسیده بە کنگره هشتم

کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – مرداد ماه 1385 / اوت 2006

اسناد مربوط بە کنگره هفتم:

اسناد مصوبه

اسنادی که بە تصویب نرسیدند

پیامهای کنگره


کنگره ششم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – مرداد ماه 1383 / ژوئيه 2004

اسناد مربوط بە کنگره ششم:

اسناد مصوبه

اسنادی که بە تصویب نرسیدند

  • مطالب رسیده بە کنگره ششم

کنگره پنجم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – تير ماه 1381 / ژوئن 2002

اسناد مربوط بە کنگره پنجم:


کنگره چهارم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – مرداد ماه 1379 / اوت 2000

اسناد مربوط بە کنگره چهارم:


کنگره سوم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – مرداد ماه 1377 / اوت 1398

اسناد مربوط بە کنگره سوم :


کنگره دوم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – تير ماه 1375 / اوت 1396

اسناد مربوط بە کنگره دوم :