فراخوان به مشارکت در تجمع اعتراضی سنديکاهای فرانسوی در محکوميت سرکوب در ايران و در دفاع از خيزش مردم

مجمع پشتيبانی از مبارزات مردم ايران – پاريس در فراخوانی به زبان فرانسه با حمايت و پشتيبانی از فراخوان سنديکاهای فرانسوی برای يک تجمع در حمايت از مبارزات در ايران و عليه سياستهای رژيم جمهوری اسلامی خواستار مشارکت همگانی در آن شده است.

زمان : چهارشنبه ۸ فوریه ۲۰۲۳، ساعت ۱۸

مکان : ميدان تروکادرومیدان

کلکتیو سندیکایی ایران در فرانسه که از سوی پنج سندیکای بزرگ فرانسوی شامل کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)، کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)، فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)، اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)، اتحادیه ملی سندیکاهای امستقل (اونسا) تشکیل شده؛ در بیانیه ای که به مناسبت این روز منتشر کرده از جمله آورده است:

از زمان مرگ ژینا مهسا امینی، امواج خشم دانشجویان، زنان (که اینک بدون حجاب در ملا عام ظاهر می شوند)، مزدبگیران و… که از حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم برخوردارند، کل کشور را فراگرفته است.

سرکوب تظاهرکنندگان توأم با خون ریزی است. در ایران خواست تشکیل اتحادیه های کارگری، تظاهرات، اعتصاب و یا ابراز عقاید و باورهایی که موجب نارضایتی حکومت باشد، جرم و جنایت تلقی می شوند و حکومت آن ها را با اِعمال همه جانبه ضرب و شتم، شکنجه، حبس های بسیار سنگین و اعدام های خودسرانه، مجازات می کند. این روش های سرکوبگرانه غیرقابل قبول اند.

هدف حکومت از تشدید سرکوب ایجاد جو رعب و وحشت به منظور ترساندن همه زنان و مردانی است که برای خواسته های عادلانه مبارزه می کنند. اما سرکوب ها عزم راسخ مردم ایران را تضعیف نمی کند، آنان تا سقوط رژیم به مبارزات خود ادامه می دهند و در عین حال مخالفت خود از بازگشت احتمالی سلطنت را هم ابراز می دارند.

سندیکاهای فرانسوی خاطرنشان کرده اند: کلکتیو سندیکایی فرانسوی پا به پای زنان و مردان ایرانی تلاش می کند تا آرمان‌های بر حق آنان برای آزادی و دموکراسی به واقعیت تبدیل شود.