گفتگوي با آقاي محسن حکيمي در باره وضعيت و شرايط امروز کارگران ايران و مبارزات آنها – دو بخش کامل

راديو پيام آزادي – سوئيس

با توجه به «اصلاح» قانون کار و اوضاع ،از اين پس فضاي محيط هاي کار بيش از پيش امنيتي –نظامي و سرکوب کارگران بيشتر خواهد شد. در «اصلاحيه» قانون کار سهولت اخراج کارگران از سوي سرمايه داران ودولت بيش از پيش تسهيل شده است. کارفرمايان مکلف مي شوند براي سرکوب کارگران با نهاد هاي بسيج و… همکاري تنگاتنگي داشته باشند. اعتراضات و مبارزات کارگران در اين سطح و اين شکل از مبارزه براي دستيابي به حقوق و مطالباتشان کفايت نمي کند .کارگران در مي يابند که راه حل هاي فردي پاسخي ندارد. کارگران بايد ارتباط ميان خود را حفظ و گسترش دهند. تشکل هاي دست ساخته دولتي نيز بشدت محدود خواهند شد

بخش اول گفتگو

بخش دوم گفتگو