دعوت به شرکت در تجمع بزرگ کُلن (آلمان) شنبه اول آوريل

در پشتیبانی از فراخوان

کمیته کنشگران انقلاب “زن، زندگی، آزادی”

دعوت به شرکت در تجمع بزرگ کُلن (آلمان)

شنبه اول آوريل ٢٠٢٣

ساعت ١٣

Universitätsstraße 98, 50674 Köln

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران