به آقاي فرانسوا اولاند رئيس جمهور برگزيده مردم فرانسه

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 6 مه 2012

به آقاي فرانسوا اولاند
رئيس جمهور برگزيده مردم فرانسه

موفقيت شما در انتحابات رياست جمهوري ششم ماه مه 2012 فرانسه، شادي و اميد بسياري را برانگيخته است. انتخاب شما يک پيروزي براي چپ و مردم فرانسه است. کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، اين پيروزي را به شما تبريک مي گويد.
در اين شرايط خطير و بحراني جهان، اميدواريم بتوانيد با برنامه هايي در جهت منافع مردم فرانسه به ويژه کارگران و زحمتکشان اين کشور به تعديل مجموعه اين نابساماني ها که طي سالها حاکميت جريانات راست بر اين کشور اعمال شده است، فائق آئيد.
بدون ترديد انتخاب شما توسط مردم فرانسه وظيفه اي سنگين بر دوش تان گذاشته است. اميدواريم همانگونه که اکثريت مردم فرانسه را به برنامه هاي خود جلب نموده ايد، اين اميد را طي 5 سال رياست جمهوريتان تقويت نموده، بتوانيد نسيم اميدي را که در دوره کانديداتوري اتان وزيدن گرفت و به گزينش شما منتهي شد، زنده نگهداريد.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن شاد باش به شما و به مردم فرانسه، برايتان در جهت گام برداشتن در اين راه دشوار، آرزوي موفقيت مي کند.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
6 مه 2012