در راه برگزاري کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تا چند ماه ديگر برگزار خواهد شد. کميته مرکزي سازمان طبق اساسنامه موظف است دستور جلسه کنگره را پيشنهاد نموده و براي آن تدارک کند. اين پيشنهاد در صورت تصويب در جلسه کنگره، رسميت خواهد يافت. از اينرو کميته مرکزي موضوعات در دستور را در مشورت با تشکيلات سازمان اينگونه پيشنهاد نموده است:

– استراتژي سياسي، که در برگيرنده اوضاع سياسي، تحولات اخير، تبعات اجتماعي آن وچشم انداز جنبش اعتراضي و هم پروژه سياسي ما خواهد بود
-بحث تطبيق ساختار تشکيلاتي ورئوس پراتيک سياسي ما با توجه به وضعيت نوين مبارزاتي در جامعه
-فدراليسم
– انتخابات ک.م
– متفرقه و پيامها

علاوه بر موضوعاتي که در جلسه کنگره به بحث گذاشته ميشوند، گزارش عملکرد کميته مرکزي در فاصله دو کنگره نيز، که شامل بررسي فعاليت ارگان‌هاي مرکزي، گروه‌هاي کار و تشکيلات است، در دستور جلسات پيش‌کنگره‌اي قرار دارد و اعضاي سازمان در اين باره به گفتگو خواهند نشست.
ما از ميان مسائل متعدد و مهم فراروي خود، چند موضوع محدود را انتخاب نموده‌ايم تا در دستور کنگره قرار گيرند. به‌تجربه آموخته‌ايم که کيفيت پرداختن به موضوعات با تعداد آنها رابطه معکوس دارد. به ميزاني که به موضوعات در دستور افزوده ميشود، اگر از چند مورد بگذرد، به همان ميزان، از کيفيت پرداختن به آنها کاسته ميشود. در واقع محدود کردن موضوعات در دستور با هدف تدارک بهتر براي تصميمات سنجيده‌تر صورت گرفته است.
بررسي اوضاع سياسي ايران، با توجه به تحولات يک سال اخير و جنبش اعتراضي مردم، ا زاهميت ويژه اي برخوردار است. . تلاش بر اين است تا مسائلي که در کنگره پيش بدان پرداخته شده و هنوز در پاسخگو بودنشان ترديد وجود ندارد، در اين سند تکرار نشود. بلکه ضمن ارزيابي و تجزيه و تحليل تحولات سياسي فاصله دو کنگره و نقش و تاثيرات اين تحولات در چشم انداز مبارزات مردم براي استقرار آزادي و دمکراسي و عدالت اجتماعي در ايران، برنامه سياسي سازمان براي دوره دو ساله آينده ترسيم شود.
تحولات يک سال گذشته و اوجگيري مبارزات مردم بر عليه حکومت جمهوري اسلامي، نگاهي مجدد به ساختار تشکيلاتي و رئوس پراتيک سياسي سازمان را در دستور کار قرار داده است. هدف از اين بحث تلاش براي رسيدن به اصلاحاتي در جهت بهبود بخشيدن به پراتيک عملي و روزمره سازمان است.
کنگره گذشته سازمان کميته مرکزي را موظف کرده بود که بحث پيرامون موضوع فدراليسم را سازماندهي کرده و حاصل مباحث را جمعبندي و ارائه کند. حاصل اين مباحث به صورت قطعنامه اي به کنگره سازمان ارائه خواهد شد.
مباحث سياسي- نظري کنگره علني است. کليه مطالب دريافت شده که در آنها ضوابط نگارش رعايت شده است، در سايت سازمان درج ميشوند. نشريه سازمان، با توجه به محدوديت صفحات آن، از ميان مطالب رسيده، گزينش خواهد نمود.
گزارش برگزاري و نتايج کنگره به روال هميشگي در سطح جنبش، با ذکر درصد آراي موافقان و مخالفان، منتشر خواهد شد.
کميته مرکزي سازمان انتظار دارد که اعضاي تشکيلات، فعالان جريانات سياسي و دوستاني که علاقمند به اين موضوعات هستند، با طرح نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود، ما را در اتخاذ سياست درست و اصولي، ياري دهند. رهنمودهاي همه ياران و عزيزاني که دل در گرو آزادي و رهائي ميهنمان دارند را با اشتياق پذيرائيم.

خرداد ۱۳۸۹ برابر با مي ۲۰۱۰