طرحهای پیشنهادی بە کنگره

همایون فرهادی

پیشنهاد تکمیلی بە سند پلاتفرم سیاسی-نظری سازمان (مصوب کنگره دوم)

اکثریت کمیته مرکزی

چشم انداز، موقعیت ما و پروژه سیاسی

عیسی صفا

به زیر کشیدن نظام ولایت فقیه با تکیه بر جنبش تودای

فرید

تحولات سیاسی، چشم انداز و برنامەها

علی

ایران، جهان، وظایف ما

مصطفی مدنی

تزهایی درباره برنامه یک حزب طرفدار سوسیالیسم و دموکراسی

چهارامضاء

ارزیابی عملکرد “کمیته اتحاد عمل برای دموکراسی”