قطعنامه پيشنهادي (غير مصوب ) در باره بحران اتمي

جمهوري اسلامي داراي ويژگيهاي ماهوي زير است

1-   سرکوب گسترده و پيوسته مردم ايران

2-   دخالت و فتنه گري در کشورهاي ديگر

3-   درتضاد بودن با جهان امروزي به دليل سرشت ارتجاعي و ميرنده خويش

4-   از آغاز تسلط خود بر ايران مساله اصلي جمهوري اسلامي ” حفظ نظام” (حفظ رژيم) بوده است.

5-   جمهوري اسلامي با “منافع ملي” ايران در تضاد است.

6-   طي سي سال سلطه اين رژيم مردم ما و کشور ما در معرض تهديدات نظامي خارجي بوده و هستند.

برپايه آنچه در بالا گفته شد به ارزيابي فعاليت هاي اتمي رژيم مي پردازيم.

جمهوري اسلامي خود مي گويد که در راه دستيابي به ابزار و دانستني هاي  اتمي تا به آخر (بدون حد و مرزي) مي خواهد تلاش کند.

معني اين سخن آن است که جمهوري اسلامي مي خواهد به امکان توليد بمب اتمي دست يابد.

ازنظر اکثريت مردم ايران اين رژيم بهيچ وجه قابل اعتماد نيست، اين رژيم از دسته ها وباندهاي مختلفي تشکيل شده که بهيچ وجه نمي تواند تصميات پايداري بگيرد.

از اين روي اگر رژيم امکان دستيابي به سلاح هسته اي را داشته باشد آنگاه خطر تجهيز رژيم به بمب اتمي خطري جدي و درعين حال ايران برباده خواهد بود.

سي سال است که جمهوري اسلامي از تامين حداقل هاي نياز زندگي مردم مثل برق،آب،راه،گازمصرفي، بنزين، گندم و… ناتوان است.

آنگاه ادعاي رژيم داير بر اينکه فعاليت هاي اتمي اش براي گسترش علم و فن است دروغ مي باشد.

هدف جمهوري اسلامي براي دستيابي به توانمندي توليد بمب اتمي آن است که ( به گمان خود) قدرت هاي بزرگ غربي به رهبري آمريکا را وادار به تضمين امنيت “نظام” نمايد تا پس از آن با فراغ بال به سرکوب مردم ايران درداخل کشور و فتنه گيري در کشورهاي ديگر بپردازد.

معني عملي اين روند آن است که مردم ما هموار هرروز بيش از روز پيش در معرض تهديد ات مهلک خارجي قرار گيرند.

اگر جمهوري اسلامي به بمب اتمي دست يابد آنگاه تهديدات عليه ايران به تهديدات به حمله با بمب اتمي تبديل خواهد شد و اين يعني تهديد به نابودي ايران و مردم ايران.

ما مي دانيم که قدرت هاي بزرگ اتمي جهان هيچ وقت قراردادهاي منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي را رعايت نکرده و نمي کنند.

ما مي دانيم که همين قدرت ها در تجهيز کشور اسرائيل به بمب اتمي مستقيما دخالت داشته اند. ما مي دانيم که رژيم هاي خطرناک و بي مسئوليتي در جهان صاحب بمب اتمي اند.

ما خواهان خلع سلاح اتمي در جهان بويژه در منطقه خاورميانه هستيم.

اما از جمله به دليل اوضاع خطرناک درجهان و منطقه و ماهيت جمهوري اسلامي از وارد شدن کشور ما و مردم ما، در مهلکه مسابقات و تهديدات اتمي جدا و واقعا بسيار بيمناکيم.

از اين روي ما مخالف فعاليت هاي اتمي جمهوري اسلامي بوده و برپايه آنچه در بالا گفتيم اعلام مي کنيم که اين فعاليت هاي رژيم خطرات بنيان کني را متوجه مردم ايران وکشور ايران مي کند.

ما معتقيديم تنها نيرويي که مي تواند سايه شوم خطر فوق را از سر ايران و مردم ايران دورکند مبارزات مردم ايران است.

از اين روي افشاي فعاليت هاي اتمي رژيم در پيشگاه مردم ايران ومخالفت بي وقفه با اين فعاليت ها وظيفه عاجل همه نيروهاي سياسي پيشرو و ترقي خواه و وروشنفکران و آگاهان است.