معرفی کتاب جمع بندی مبارزات سی ساله اخير درايران

نويسنده : بيژن جزنی

انتشارات سازمان اتحادفداييان خلق ايران

نوشتار جمع بندی مبارزات سی ساله اخير درايران توسط رفيق بيژن جزنی درسال 1353 در زندان به نگارش درآمده است. اين کتاب با درنظر داشتن عدم دسترسی رفيق بيژن به منابع قابل استفاده دراين زمينه و نگارش آن بطور مخفيانه در زندان ، مطمئنا دارای کمبودهايي است اما به جرات می توان گفت که يکی از معتبرترين نوشته هايي است که دراين رابطه در دسترس ما قرار دارد. رفيق بيژن دراين نوشتار تلاش نموده است که برای بررسی اين دوره از تاريخ ايران ، تمامی دلايل و شواهد تاريخی و اجتماعی را دريک مجموعه ، يک به يک برشمرده و به خواننده بياموزدکه برای بررسی يک دوره از اتفاقات تاريخی تنها نبايد به کرنولوژی وقايع و حواشی آن بسنده کرد و شناخت از هر پديده را با درنظرداشت دلايل عينی و ذهنی ، عوامل داخلی و بين المللی موثر درآن می بايد تحليل نمود.. نگاه منسجمی که متاسفانه در نوشتارهای مشابه ای که دراين رابطه در دسترس است کم رنگ بوده و به درک خواننده از آن چه برماگذشته است کمک زيادی نمی کند.

اين نوشتار که در بهار 53 در زندان به اتمام رسيده بود بصورت مخفيانه و به شکل ريزنويسی از زندان بيرون آمده و دراختيار فعالين سازمان قرارگرفت. بخش های مختلف اين جمع بندی درآن سال ها در نشريه 19 بهمن که در خارج از کشور توسط سازمان منتشر می گرديد به مرور به چاپ رسيدند. انتشار اين جمع بندی در سال هايی که اختناق و سرکوب رژيم سلطنتی بيداد می کرد و مجازات خواندن يک کتاب ، بازداشت و شکنجه و زندان بود به فعالين جنبش کمک نمود تا ديد روشن تری به گذشته تاريخی کشور پيداکرده و تنها متکی بر تکرار دانسته های محدود خود نسبت به حوادث تاريخی نبوده و با چشمی بازتر راه آينده را رقم زنند. بازنويسی فصل هايي از اين نوشتار چه از کانال دسترسی محدود فعالين جنبش به نشريات 19 بهمن درايران و چه از طريق گوش دادن به راديو ميهن پرستان و دوباره نويسی آنها ، درآن سال ها در دستور کار هواداران سازمان قرارداشت. تکثير محدود دستی و پلی کپی اين جمع بندی نمی توانست جمع زيادی را پوشش دهد ولی بهرجهت اطلاع از آنچه که دراين نوشتار و يا مطالب مشابه  آن طرح گرديده بودند توانست به درک فعالين جنبش چپ ياری رساند.

کتاب جمع بندی مبارزات سی ساله اخير درايران بعد از انقلاب 57 بازتايپ و درسطح علنی انتشاريافت. استقبال از اين کتاب ، آن را به چاپ های چندباره رساند و به هرکتابخانه شخصی راه يافت و به همان نسبت نيز باآغاز موج سرکوب و کتاب سوزان توسط جمهوری اسلامی شاهد تصفيه اين کتاب از بسياری از خانه ها بوديم. کانال های آب ، خانه های مخروبه و زمين های دردست ساختمان مملو از کتاب هايي شد که صاحبان آنها شبانه درآنجا تخليه شان کرده بودند. درميان اين کتاب ها ، جمع بندی مبارزات سی ساله با جلد قرمز و تصوير رفيق بيژن را می توانستی تشخيص دهی.

بعد از گذشت سال ها و نبود اين کتاب در دسترس علاقمندان ، انتشار مجدد اين کتاب توسط سازمان اتحاد فداييان خلق ايران انجام و به بازار راه يافته است. اميدواريم جای خالی آن را درميان مجموعه کتاب های منتشرشده پر کرده باشيم.

اين کتاب را می توانيد در کتابفروشی های محل اقامت خود تهيه نماييد.

داونلود نسخه پی.دی.اف کتاب – جمع بندی مبارزات سی ساله اخير درايران

مسئول سايت سازمان اتحادفداييان خلق ايران