اعدام حیدر قربانی را شدیدا محكوم می كنیم / جمعیت كردهای مقیم فرانسە

اعدام هر مبارز سیاسی در ایران، با هر انگیزە و برهان، با هراستدلال وفرمان و از جانب هر شخص و مرجعی بە اجرا گذاشتە شود قتل عمد است و در زمرە جنایت بر علیه بشریت تلقی می شود. این جنایت از لحظە دستگیری متهم شروع می شود، زیرا بدون تردید، او مورد شكنجە های روحی، روانی و جسمی قرار می گیرد و حتی اگر بە حكم اعدام نیز نیانجامد دم ودستگاە پلیس و نهادهای امنیتی مرتكب اعمال جنایتكارانەای می گردند كە درمفاهیم حقوق بین الملل بە عنوان جنایت بر علیە بشریت رقم زدە می شود.


این اولین بار نیست كە یك زندانی سیاسی، اسیرددمنشان و واپسگرایان، بانگ بیگناهی سر می دهد، فریادهای بیگناهی و نوای بی پناهی حقوقی حیدر قربانی بە آسمان رسید. یك سال و اندی پیش نالەهای خانوادەاش بە ویژە همسر ایشان صفحات شبكەهای مجازی را مشغول كرد وصدای اودر همە جا پخش شد، این فریادها در خارچ از كشور نیز رسانەای شد و مجامع بین الملل و نهادها ی حقوق بشر بە حكم اعدام اعتراض كردند و از زمامداران دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست نمودند كە حكم اعدام لغو گردد. جمعیت كردهای مقیم فرانسە سال گذشتە با ابراز همبستگی با خانوادەآقای حیدر قربانی نسبت بەخطر قریب الوقوع اعدام این جوان بی گناه هشدار داد.
پس از كش و قوسهایی در فرایند امنیتی-قضائی، مقامات مربوطە مخفیانە بی گناهی دیگر را بە دار آویختند. باید گفت كە ارادە، برنامە، تصمیم و ستراتژی مقامات دولتی-امنیتی و قضائی برای بخش عمدەای ازمبارزان كرد اینست كە بە محض دستگیری مجازات اعدام را مهندسی می نمایند و برای نیل بە آن بە پروەندە سازی، شكنجە و اعتراف اجباری می پردازند و سرانجام با توسل بە مواد قانونی مربوط بە اصطلاح دینی ” بغی” و یا مبارزە مسلحانە، همكاری با احزاب سیاسی كرد، فعالیت بر علیە امنیت جمهوری اسلامی و استناد بە موضوع ” محاربە”، زمینەهای بە اصطلاح قانونی را برای اعدام آمادە می كنند.
اعدام حیدر قربانی در شرایطی انجام شد كە پروندە او در دیوان عالی كشور مورد بررسی و رسیدگی بود و اصیل و وكیل اتهامات واردە را رد كردەبودند. شایان ذكر است كە یكی از شعبات دادگاە موضوع مسلح بودن حیدر قربانی را رد كردەبود و در این مورد هیچگونە استناد ی بە مواد قانونی بە ویژە آنجە كە در مواد ٢٨٧ و ٢٨٨قانون مجازات اسلامی بە “بغی” اختصاص یافتەاست موجە نبودە است . بااین كیفیت، بە دلیل مسلح نبودن متهم موضوع “بغی” یعنی شركت در عملیات مسلحانە كاملا مردود و منتفی بودەاست . علاوە بر انكار مكرر حیدر قربانی، و كیل او و بخشی از دستگاە دادگاە انقلاب، جاوید رحمان و ٨ كارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در شهریورماه امسال اعلام كردەبودند كە حیدر قربانی هرگز مسلح نبودەاست.
در پی انتشار خبر اعدام این زندانی كرد بی گناه، مردم شهر كامیاران چندروز متوالی در تجمعاتی بە اجرای حكم اعدام معترض و متعرض شدند و با شعار ” شهید نمی میرد” همبستگی خود را با خانوادە حیدر قربانی آعلام كردند و آنرا محكوم نمودند. روز پنجشنبە مردم شهرهای كردستان بە نشانە اعتراض و اعتصاب بر علیە جنایات رژیم در خانەهای خود ماندند و بر سر كار حاضر نشدند. در همان حال، معلمان این شهرها در تجمعات اعتراضی سراسری معلمان كشور شركت داشتند.
جمعیت كردهای مقیم فرانسە اعدام حیدر قربانی را قویا محكوم می نماید و مراتب تسلیت خود را بە خانوادە این مبارز بی دفاع و مظلوم، مردم كردستان و بە ویژە مردم شریف كامیاران اعلام میدارد.
جمعیت كردهای مقیم فرانسە
پاریس، بیست و سوم دسامبر ٢٠٢١