اعتصاب‌های سراسری کارگری در راه است

نظرسنجی زمانه:

اعتصاب‌های سراسری کارگری در راه است

۷۳,۵ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه علت اصلی عدم شکل‌گیری اعتصاب گسترده کارگری را تشکل نیافتگی نیروی کار به اندازه کافی می‌دادند. ۷۰,۵ درصد فکر می‌کنند که با تداوم خیزش عمومی، اعتصاب‌های سراسری کارگری رخ خواهند داد. ۳۶ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد اند که اعتصاب‌های کارگری در شرایط کنونی بهتر است حول شعارها و مطالبات صنفی صورت بپذیرند؛ در مقابل به نظر ۵۶ درصد، اعتصاب‌های کارگری بهتر است حول شعارها و مطالبات سیاسی سازماندهی شوند.

موضوع  چهل و هشتمین نظرسنجی زمانه « شرط‌ها و امکان‌های اعتصاب سراسری کارگران» در نسبت با اعتراضات و خیزشی بود که در جریان است.

این نظرسنجی از تاریخ ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) تا ۷ آذر ( ۲۸ نوامبر) میان اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان زمانه برگزار شد.

۸۱۵ نفر در نظرسنجی زمانه شرکت کردند که از میان آنها ۶۳۵ نفر به تمام سؤالات پاسخ دادند.

۶۹ درصد شرکت‌کنندگان داخل ایران و ۳۱ درصد ساکن خارج ایران بودند.

 ۷۶,۵ درصد پاسخ‌دهندگان جنسیت خود را مرد معرفی کرده‌اند و  ۲۱,۵ درصد گفته‌اند که زن هستند و ۲ درصد نیز گزینه «جنسیت دیگر» را انتخاب کرده‌اند.

اعتصاب‌های فراگیر کارگری در نسبت با خیزش سراسری؟

اگرچه از زمان آغاز خیزش سراسری تا امروز، برخی از کارگران دست از کار کشیده‌اند، اما هنوز خبری از اعتصاب‌های سراسری کارگران و معلمان  مطابق با انتظار عمومی نیست.

۷۳,۵ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه علت اصلی عدم شکل‌گیری اعتصاب گسترده کارگری را تشکل نیافتگی نیروی کار به اندازه کافی می‌دادند و ریشه را در نبود کمیته و صندوق اعتصاب و مانند آن دانسته‌اند. در مقابل، ۱۴ درصد علت را عدم همسویی روشن جهت و ماهیت اعتراضات همسویی با مطالبات صنفی نیروی کار برشمرده‌اند.

عدم شکل‌گیری اعتصابات گسترده کارگری تا امروز؟درصد
تشکل نیافتگی نیروی کار۷۳.۵
ناهمسویی جهت اعتراضات با مطالبات کارگری۱۴
نظر دیگری دارم۱۲.۵

با این حال، ۷۰,۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که با تداوم خیزش عمومی، اعتصاب‌های سراسری کارگری رخ خواهند داد.

آیا امکان شکل‌گیری اعتصابات سراسری کارگری با تداوم خیزش عمومی وجود دارد؟

درصد
بله۷۰.۵
خیر۷
قابل پیش‌بینی نیست۲۲.۵

مبنای سیاسی-اقتصادی عدم شکل‌گیری اعتصاب‌های کارگری؟

۶۲,۵ درصد «دولتی بودن اقتصاد ایران و فضای پلیسی و امنیتی حاکم بر مدیریت دولتی کار» را مانع اصلی شکل‌گیری اعتصاب‌های فراگیر کارگری دانسته‌اند.

۲۵,۵ درصد اما گفته‌اند که «پیمانی و موقتی شدن گسترده نیروی کار در اثر سیاست‌های نئولیبرالی حکومت مانع اصلی شکل‌گیری اعتصاب‌های فراگیر کارگری است.»

مانع سیاسی-اقتصادی شکل‌گیری اعتصاب‌هادرصد
اقتصاد سیاسی نئولیبرال۲۵.۵
اقتصاد سیاسی دولتی۶۲.۵
نظر دیگری دارم۱۲

شرط‌های کلی امکان و عدم‌امکان اعتصاب‌های کارگری؟

اکثر پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه، وجود تشکل‌های مستقل کارگری را شرط ضروری امکان اعتصاب کارگری نمی‌دانند.

آیا در غیاب تشکل‌های مستقل کارگری اعتصاب ممکن است؟

اکثر پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه، وجود تشکل‌های مستقل کارگری را شرط ضروری امکان اعتصاب کارگری نمی‌دانند.

درصد
خیر۲۵.۵
بله۶۵
نمی‌دانم۹.۵

بیش از ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد اند با شدت یافتن اعتراض‌های خیابانی و سرکوب حکومتی، احتمال اعتصاب‌های کارگری افزایش می‌یابد. ۲۹ درصد اما معتقد اند که بین شدت اعتراضات خیابانی و احتمال اعتصابات کارگری ارتباط معناداری وجود ندارد.

افزایش اعتراض‌های خیابانی  درصد
افزایش احتمال اعتصاب‌های کارگری۶۱.۵
کاهش احتمال اعتصاب‌های کارگری۹.۵
عدم تاثیر در احتمال اعتصاب‌ها۲۹

محتوای اعتصاب‌های کارگری؟

۳۶ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد اند که اعتصاب‌های کارگری در شرایط کنونی بهتر است حول شعارها و مطالبات صنفی صورت بپذیرند. در مقابل، به نظر ۵۶ درصد، اعتصاب‌های کارگری بهتر است حول شعارها و مطالبات سیاسی سازماندهی شوند.

ماهیت اعتصاب‌های کارگری در شرایط کنونی چه باید باشد؟

درصد
صنفی۳۶
سیاسی۵۶
نظری ندارم۸

اعتصاب‌های کارگری و اپوزیسیون خارج از کشور؟

۴۱ درصد پاسخ‌دهندگان «مخالف» دعوت اپوزیسیون خارج از کشور از کارگران به اعتصاب اند، و فکر می‌کنند چنین دعوتی شکل‌ها و فعالان کارگری را زیر فشار امنیتی می‌برد.

۴۰  درصد پاسخ‌دهندگان «موافق» دعوت اپوزیسیون خارج از کشور از کارگران به اعتصاب اند، و فکر می‌کنند  اپوزیسیون خارج کشور می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده اعتراضات در داخل کشور را بازی کند.

اعتصاب‌های کارگری و اپوزیسیون خارج از کشور؟

۴۱ درصد پاسخ‌دهندگان «مخالف» دعوت اپوزیسیون خارج از کشور از کارگران به اعتصاب اند، و فکر می‌کنند چنین دعوتی شکل‌ها و فعالان کارگری را زیر فشار امنیتی می‌برد.

۴۰  درصد پاسخ‌دهندگان «موافق» دعوت اپوزیسیون خارج از کشور از کارگران به اعتصاب اند، و فکر می‌کنند  اپوزیسیون خارج کشور می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده اعتراضات در داخل کشور را بازی کند.

دعوت اپوزیسیون خارج از کشور به اعتصاب کارگریدرصد
موافق۴۰
مخالف۴۱
نظری ندارم۱۹