کارگری

جنبش کارگری متحد و فراگیر با رهبری دمکراتیک مبتنی بر خرد جمعی

مبارزۀ کارگران صنعت نفت، ذوب‌‌‌‌‌‌‌‌آهن و نورد، راه‌‌‌‌‌‌‌‌آهن و مخابرات، هپکو، معادن، کارگران شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پرستاران، معلمان، بازنشستگان با خواست حذف پیمانکاران، برای مزد برابر در مقابل کار برابر، طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل، علیه دستمزدهای ناعادلانه، برای ترمیم [ادامه]