-

کارنامه سرتاپا سیاه ابراهیم رئیسی در پایان اولین سال ریاست جمهوریش

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com کارنامه سرتاپا سیاه ابراهیم رئیسی در پایان اولین سال ریاست جمهوریش! ابراهیم رئیسی که پست‌های ترقی در حاکمیت خونین اسلامی را یکی پس از دیگری و به سرعت طی کرده است از [ادامه]