-

هفتاد و پنج سال پیش؛ قطعنامۀ ۱۸۱ سازمان ملل برای تقسیم فلسطین و راه‌حل ایران در آن زمان

این کمیته به فلسطین رفت و در پی دیده‌ها و بررسی‌های خود، دوپاره شد و هر پاره، گزارش و طرح خود را ارائه کرد. اکثریت پیشنهاد تقسیم سرزمین فلسطین را مطرح کرد و اقلیت یعنی نمایندگان ایران، هند و یوگسلاوی،  فدرالیسم [ادامه]