-

از کارگران حق طلب و معترض شرکت موتوژن تبریز حمایت کنیم / سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

از کارگران حق طلب و معترض شرکت موتوژن تبریز حمایت کنیم! در پی اعتراضات به حق کارگران قراردادی شرکت موتوژن تبریزبه نازل بودن سطح دستمزدها و قراردادهای موقتی که از هفته پیش آغاز شده بود [ادامه]