عکس – بزرگداشت خاطره چریک های فدایی خلق در «بهشت زهرا»
ويدئو – پنجاه و يکمين سالگشت حماسه سياهکل

بر سر مزار دو يار “سياهکل”، مهدی اسحاقی و رحيم سماعی