در بزرگداشت چهلمین سال برپائی رستاخیز سیاهکل

گفتگوی رادیو پیام آزادی با آقای ناصر مهاجر نویسنده، پژوهشگر و تاریخ نگار چپ، درباره برپائی و تکوین جنبش فدائی

شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۰ – ۰۹ آپريل ۲۰۱۱

ناصر مهاجر: در بررسی زندگی امیر پرویز پویان در می یابیم که نه تنها با یک مارکسیست انقلابی بلکه بایک روشنفکر طرازاول روبرو هستیم.
پویان و جزنی هم جنبه قوی روشنفکری داشتند و هم جنبه کنشگری سیاسی.
آنها می خواستند، باانقلاب به تحولات بنیادی در جامعه پاسخ بدهند.
ویژگی سیاهکل را بیژن جزنی بخوبی بیان می کند، آن جا که می گوید«از آن جهت ما به سیاهکل رستاخیز می گوئیم که به قریب ۲۰ سال عقب نشینی جنبش رهائی بخش ایران پایان داد و پیش روی نیروهای جلودار خلق را آغاز کرد ».

بخش اول

ویژگی سیاهکل در آغاز مبارزه مسلحانه در ایران نیست بلکه درآغاز حرکتی است که تداوم می یابد، ماندگار می شودوفرهنگ مقاومت و ابستادگی را عمومی می سازد. حرکتی که سطح جنبش ومقاومت را ارتقا می بخشد.
یکی از دلایل اصلی تداوم جنبش سیاهکل در خود دستگاه رژیم شاه و اختناق آن نظام است که می خواست اساسا از طریق سرکوب درمقابل حرکت جامعه ممانعت کند.
جزنی و دوستانش بر اساس تحلیل خود از جامعه ایران و رفتارسیاسی حکومت، مبارزه برای برانداختن دیکتاتوری را آغاز کردند،گرچه فضای سال های ۶۰ میلادی تاثیر خود را را بر ذهن روشنفکر ایرانی که درجستجوی راهگشائی برای شکستن سد اختناق و دیکتاتوری است ،می گذارد.

یخش دوم

علت اصلی ماندگاری و رشد جنبش سیاهکل خود نظام شاهنشاهی بود
در باره تاریخ نگاری جنبش سیاهکل،هنوز کارتحقیقی چندانی صورت نگرفته و برای نگارش تاریخ جنبش چریکی یا حنبش فدائی در آغاز کاریم.
ما زندگی این افراد (مثلا مسعود احمد زاده مجید احمد زاده ، امیر پروزی پویان ،بهروز دهقانی و……) را به درستی نمی شناسیم