تظاهرات در اتريش عليه سرکوب در کردستان و برای آزادی زندانيان سياسی

بيانيه مشترک

روز جمعه ۱۹ اوت، تظاهراتي با شرکت ايرانيان مقيم اتريش در مقابل سفارت ايران در اتريش با شرکت بيش از ۷۰ نفر برگزار شد. اين تظاهرات به دعوت حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت برگزار شد. تدارک کنندگان ضمن خوش آمد به زبان کردي و فارسي، خواستهاي خود را طرح کرده و بيانيه مشترک خويش را قرائت کردند. در اين تظاهرات که حدود دو ساعت بطول انجاميد و در محکوميت سرکوب اخير در کردستان ؛ پشتيباني از خواست اعتصابيون کرد، خواست آزادي دستگير شدگان اخير وهمچنين دفاع از زندانيان سياسي و خواست آزادي آنان برگزار شد، شعارهائي به زبان فارسي و آلماني داده شد.
بيانيه مشترک اين تظاهرات را در زير مي خوانيد.

در کشوري که دموکراسي برقرار نباشد،
استبداد و ديکتاتوري حاکم مي شود

دستگيري، کشتار و سرکوب خشونت بار مردم بي دفاع کردستان بخاطر خواسته هاي برحقشان بوسيله نيروهاي نظامي رژيم جمهوري اسلامي و شکنجه و اعدام حتا نوجوانان زير ١٨ سال و رسيدگي نکردن به خواسته هاي برحق زندانيان سياسي که حتا تا لحظه مرگ به اعتصاب غذا متوسل شده اند و توقيف روزنامه هايي که مي خواهند حرفهاي مردم را بنويسند و همگي اين اعمال حاکي از آن است که دولت و سياست جديد محمود احمدي نژاد که تحت پوشش و هدايت مستقيم ولايت فقيه (خامنه اي) و نيروهاي بسيج و سپاه قرار دارد، حتا پيش از استقرار رسمي خود، دست به کار شده تا “قاطعيت” خود را در برابر اعتراض برحق و مقاومت هاي مردمي نشان دهد. حکومت اسلامي براي نشان دادن ماهيت خود کردستان را به عنوان قربانگاه سياست جديد خود انتخاب کرده، که در عين حال گزينه اي نامناسب از سوي اين انحصارگران و حداکثر طلبان ديکتاتور است، زيرا کردستان جائي است که مردم در آن استعداد بيشترين ايستادگي در برابر حکام مستبد را دارند که در اين منطقه منشاء يک بيزاري تاريخي اهالي آن از خود شده اند. خواسته هاي برحق مردم کردستان و ديگر اقوام ايراني در برخورداري از آموزش به زبان مادري خود، اشاعه فرهنگ خود، اداره امور محلي به دست نمايندگان و مسئولان منتخب خود که در يک انتخابات آزاد برگزيده شده باشند و تحقق اصل عدم تمرکز قدرت در کشور و رعايت موازين حقوق بشر، چنان گسترده و ريشه دار در ميان مردم کردستان ايران است که هيچ نيروي سرکوبگري نميتواند انگيزه مبارزه و مقاومت را از آنان سلب کند.
هر اقدام جنايتکارانه در اين منطقه اخگري است فتاده بر خرمن خشم مردم کردستان عليه زور و استبداد…
ما ضمن ابراز همدردي با خانواده ها و ياران همه جانباختگان وقايع اخير در کردستان و با محکوم کردن سياست اعمال خشونت حداکثر جمهوري اسلامي در کردستان، ايستادگي مردم کردستان ايران را در برابر رژيم زور و استبداد مي ستائيم و حمايت همه جانبه خود را از خواسته هاي برحق آنها که جدائي ناپذير از خواسته هاي ديگر اقوام و مردم ايران نيست مي نمائيم قطع نامه را با اصرار بر موارد زير به پايان مي رسانيم.
١- ما ضمن محکوم کردن سياست سرکوبگرانه رژيم جمهوري اسلامي در کردستان، از اعتراض مردم براي دستيابي به خواسته هاي عادلانه و انسانيشان حمايت مي کنيم.
٢- ما تمام اعمال خلاف حقوق بشر را در سراسر ايران و بويژه در کردستان که بوسيله عيادي رژيم و بدستور مقامات بالاي آن انجام مي گيرد محکوم مي کنيم.
٣- ما خواستار آزادي تمامي زندانيان سياسي در ايران هستيم
٤- ما خواستار رعايت قوانين حقوق بشر در ايران هستيم
٥- ما خواهان آزادي هر چه سريعتر تمامي دستگيرشدگان اعتراضات اخير مردم کردستان هستيم
٦- ما خواهان آزادي مجدد مطبوعات و روزنامه هاي توقيف شده بوسيله عمال رژيم جمهوري اسلامي هستيم.
٧- ما از دولت اتريش مي خواهيم که رسيدگي مجدد در مورد پرونده زنده ياد قاسملو بکند
٨- ما از تمامي مجامع بين المللي خواهانيم که اعمال سرکوبگرانه و ايجاد رعب و وحشت و شکنجه و اعدام و ايجاد جو نظامي در شهر هاي کردستان را محکوم کنند
٩- ما از تمامي ايرانيان آزادي خواه و دموکرات مي خواهيم که در جهت ارتقاء جنبش مردم ايران تا نيل به پيروزي و کسب آزادي و دموکراسي تلاش کنند

حزب دمکرات کردستان ايران- کميته وين
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران- واحد وين
سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت – واحد وين

۱۹ اوت ۲۰۰۵