با رويگرداني از حوزه‌هاي راي‌، انتخابات حکومتي را به شکست کشانيم

بيانيه مشترک

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي نيز همانند انتخابات دوره هاي قبل در جمهوري اسلامي، آزاد و دمکراتيک نيست. انتخابات در جمهوري اسلامي، انتخابي بين کارگزاران حکومت است که معتقد به مذهب شيعه دوازده امامي، مطيع ولي فقيه و ملزم به مباني تلفيق دين و دولت هستند. دراين انتخابات نيز، چهار چهره شناخته شده حکومت که سال‌ها مسئوليت‌هاي اجرايي مهمي در حکومت اسلامي داشته‌اند، به عنوان کانديداي رياست جمهوري در اين دوره معرفي شده‌اند.

اين انتخابات، در شرائطي برگزار مي‌شود که بحرانهاي همه جانبه‌ اقتصادي ،سياسي واجتماعي، و به ويژه بحران پرونده هسته‌اي ،تحريم هاي اقتصادي و تنش در مناسبات بين‌المللي ، بيش از پيش تأثيرات و تبعات زيان بار وويران کننده خود را بر کار و زندگي و آينده اکثريت توده‌هاي مردم برجاي مي‌گذارند. دولت احمدي نژاد نه تنها زندگي روزمره را با دشواري فراوان روبرو کرده، بلکه بخش بيشتري از مردم را به زير خط فقر کشانده است و نارضايتي به شکل وسيعي در ميان قشرهاي جامعه گسترده شده است. شکاف‌هاي طبقاتي عميق تر، تبعيضات اجتماعي، جنسي، فرهنگي، مذهبي، نقض آشکار حقوق مردم و مليتها شديدتر، و تحديد آزادي‌ها و فشارهاي استبداد مذهبي بيشتر شده است. حکومت با تشديد سرکوب‌ها و بگير و ببندهاي مداوم، تلاش مي‌کند تا صداي نارضايتي مردم را خاموش کرده و آنها را به تمکين وادارد.
عليرغم تشديد سرکوب ها، جنبش‌هاي اعتراضي اقشار و طبقات مختلف مردم رشد کرده و جنبش‌هاي زنان، کارگران، مليت‌هاي تحت ستم، معلمان، دانشجويان و ديگر قشرهاي جامعه با طرح خواست‌هاي خود و تاکيد بر پيوند و حمايت از يکديگر، رژيم را به چالش کشيده و شکاف‌هاي درون حکومتي را عميق‌تر ساخته‌اند.

موضوع روابط ومناسبات ميان ايران و امريکا، بدنبال انتخاب اوباما به رياست جمهوري اين کشور، عاملي شده تا شکاف بين جناح‌هاي حکومت تشديد شده و در اين دور انتخابات، در کنار «اصولگرايان» و «اصلاح طلبان»، «اصولگراي اصلاح طلب» و« اصلاح طلب اصولگرا» هم بوجود آيند. انتخابات دهمين دور رياست جمهوري، عرصه نزاع جناح هاي رژيم براي کسب و تقسيم قدرت بين «خودي»ها و مشروعيت تراشي براي حکومت از طريق صندوق‌هاي راي مي‌باشد. اگر چه خود اين کانديداها بهتر از هر کس ديگر مي‌دانند که تا چه حد در جمهوري اسلامي،« ارگان‌هاي انتخابي » حوزه عمل محدودي داشته و در عمل قدرت اصلي در دست ارگان‌هاي غير انتخابي است.
جمهوري اسلامي به راي مردم باور ندارد و تنها مي‌کوشد تا با راي مردم به رژيم خود مشروعيت بخشد. براي حکومت اسلامي فقط ميزان شرکت مردم مهم است و نه نتيجه انتخابات، چرا که نتيجه را خود از پيش و به صورت کنترل شده، هدايت مي‌کند. کانديداهايي که پس از عبور از صافي شوراي نگهبان به صف اول مسابقه انتخابات مي‌رسند، از «خودي»ها هستند و در نهايت هم نقش آنها غالبا در حد «تدارکاتچي» و مجري “حکم حکومتي” باقي خواهد ماند.
حضور در پاي صندوق‌هاي راي جمهوري اسلامي، خواست همه جناح ها و وابستگان حکومت بوده و تنها به سود رژيم حاکم است.

هم ميهنان گرامي
شرايط برگزاري يک انتخابات آزاد و دمکراتيک در جمهوري اسلامي وجود ندارد و شرکت شما در اين انتخابات و راي شما، تاثير تعيين‌کننده‌اي در شرايط زندگي شما نخواهد داشت. کانديداهاي منتخب حکومت چنين تبليغ مي‌کنند که گويا با جلوس آنان به صندلي رياست جمهوري، تحولي کيفي در جامعه رخ خواهد داد، که تاراج و چپاول ثروت هاي ملي خاتمه خواهد يافت، که همه مردم از اين ثروت ها بهره‌مند خواهند شد، که آزادي و حقوق اوليه انساني هر فرد ايراني تامين خواهد شد، … . در طول سي سال گذشته، خود شما به تجربه دريافته‌ايد که تا چه حد اين تبليغات بي‌پايه و فريبکارانه بوده است. اين فکر که با تغيير چهره‌ها در صندلي رياست جمهوري، تحولي در جامعه رخ خواهد داد، توهمي بيش نيست. راي «مفيد» و«مصلحتي» در جمهوري اسلامي فايده‌اي ندارد و تنها در خدمت پر کردن صندوق‌هاي راي و مشروعيت بخشيدن به حکومت است.

با تحريم انتخابات و عدم حضور در پاي صندوقهاي راي، اين تلاش رژيم را خنثي کنيم و اجازه ندهيم که جمهوري اسلامي باري ديگر راي مردم را در انظار جهانيان، خرج مشروعيت بخشيدن به نظام استبدادي خود کند و در داخل کشور از آن براي ارعاب و فريبکاري استفاده نمايد. خلوت نگهداشتن حوزه‌هاي راي‌گيري و خالي گذاشتن صندوق‌هاي راي، به سود آزادي و به سود حاکميت مردم و به زيان استبداد است.
ترديدي نبايد داشت که مبارزه مستقل مردم و رشد و پايگيري جنبش‌هاي مردمي با تکيه بر خواسته‌هاي حق‌طلبانه شان، مهمترين عرصه مبارزه با رژيم است. عدم شرکت در بازي‌هاي سياسي اين رژيم، که تنها خود از آن بهره مي‌برد و بايکوت انتخابات فرمايشي، راهي است که پايه‌هاي رژيم اسلامي را سست کرده و اجازه خواهد داد تا سرانجام آلترناتيوي مردمي در برابر حکومت قد برافرازد.
ما همه نيروهاي چپ ،مترقي و آزادي خواه را دعوت ميکنيم تا با تحريم فعال اين نمايش انتخاباتي،تلاش براي برآمد صف مستقل ،اپوزيسيون چپ ودموکرات را گسترش دهند
ما از همه مردم، زنان، جوانان، کارگران، دانشجوبان، معلمان، و همه کساني که دل درگرو آزادي و دمکراسي دارند، دعوت مي کنيم تا با راي «نه» به کليت رژيم حاکم، با تقويت و تحکيم پيوندها و صفوف متحد خويش و گسترش هر چه بيشتر جنبشهاي اجتماعي، ايستادگي و مبارزه براي تحقق خواستها و مطالبات آزاديخواهانه و عدالت‌طلبانه خود را گسترش دهند.

حزب دمکرات کردستان ايران،
حزب کومه‌له کردستان ايران،
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران
19 خرداد ۱٣٨٨ – 9 ژوئن ۲۰۰۹