توقيف «روزگار» و «شهروند امروز» محكوم است!

كانون نويسندگان ايران

كانون نويسندگان ايران
توقيف «روزگار» و «شهروند امروز» محكوم است!
چهار شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۰ – ۰۷ سپتامبر ۲۰۱۱

روزنامه‌ي «روزگار» و ماهنامه‌ي «شهروند امروز» توقيف شدند، اولي بر اساس اعلام جرم دادستان عمومي و انقلاب اسلامي تهران به اتهام «تبليغ عليه نظام و انتشار مسايل محرمانه كشور» و به مدت دوماه، و دومي از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات و به علت انتشار تصوير رييس‌جمهوري در كنار برخي از اعضاي دولت در قالب نقاشي صفوي. به نظر ما، هيچ‌يك از مواردي كه در اين‌جا به عنوان جرم مورد استناد قرار گرفته‌اند، هيچ نشريه‌اي را مستحق توقيف و تعطيل نمي‌كند. كانون نويسندگان ايران انتشار اين نشريات و انتقاد از دولت و حاكميت را حق مسلم آن‌ها و هر نشريه‌ي ديگري مي‌داند و توقيف اين دو نشريه را – حتي براي دو ماه – محكوم مي‌كند و خواستار انتشار مجدد و بي‌قيدوشرط آن‌هاست.

بار ديگر بر اين نكته تأكيد مي‌كنيم كه دفاع كانون نويسندگان ايران از آزادي بيان نامشروط است و حتي كساني را كه خود دست‌اندركار سانسور و حذف مطالب دگرانديشان، از جمله اعضاي كانون نويسندگان، بوده‌اند و هيچ‌گاه موازين مربوط به آزادي بيان را رعايت نكرده‌اند و نمي‌كنند، در بر مي‌گيرد.

كانون نويسندگان ايران
۱۵/۶/۱۳۹۰