روز جهانی کارگر : گفتگوی آزاد مستوفی با خسرو اميری

آزاد مستوفی

کوردکانال – برنامه دیالوگ

موضوع برنامە: روز جهانی کارگر

مهمان برنامە: خسرو امیری، عضو جنبش جمهوریخواهان دمکراتیک لائیک ایران فدرال

آقای خسروامیری کنشگر سیاسی کە تحصیلکردە جامعە شناسی و علوم سیاسی هستند و عضو جنبش جمهوریخواهان دمکراتیک لائیک ایران فدرال، مقیم آلمان اند؛ مهمان این هفتەی برنامە دیالوگ هستند. در این برنامە بە تاریخچە روزجهانی_کارگر، وضعیت کارگران در جهان و بە ویژە در کشورهای در حال توسعە، وضعیت کارگران در ایران و وضعیت کارگران زن و تاثیر اعتصابهای کارگران حوزە نفتی بر اقتصاد؛ پرداختە شدە است.