کارگران شهاب خودرو بايد به سر کارشان برگردند !مبارزه متحدانه کارگران مي تواند از اخراج ها جلوگيري کند!

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ۲۰ فروردين ۱٣۹۱ – ۸ آوريل ۲۰۱۲

کارگران شهاب خودرو بايد به سر کارشان برگردند!
مبارزه متحدانه کارگران مي تواند از اخراج ها جلوگيري کند!
خبر بسيار ساده بود. اعلام شد که ۶۵۰ نفر از کارگران کارخانه شهاب خودرو بدون هيچ اعلان قبلي اخراج شدند. هيچ مرجعي که بتواند از حقوق اين کارگران دفاع کند، وجود ندارد. طي سي و سه سال گذشته هر گونه تلاش کارگران براي ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري سرکوب گشته و به جاي آن ها تشکل هاي وابسته به حکومت در محيط کار و زندگي کارگران ايجاد شده است. اين تنها ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو نيستند که يک شبه از کار بيکار مي شوند. با آغاز سال جديد، تعرض جمهوري اسلامي به حق حيات کارگران بيش از پيش گسترش يافته است.
* درطي روز هاي گذشته تمامي (۲۰۰نفر) کارگران شرکت ذوب آهن غرب کشور بيکار شدند. ( ۱۵فروردين ۱٣۹۱ )
* کارخانه آجر ماشيني جيل در اهواز از ابتداي امسال تعطيل شد و ۲۱۰ کارگر اين کارخانه بيکار شدند. (۱۹ فروردين۱۳۹۱)
* ۸۰۰نفر از کارگران کارخانه صنايع فلزي (شماره يک و دو) ايران صبح امروز به دليل عدم دريافت مطالبات قانوني‌شان در مقابل ساختمان رياست جمهوري تجمع کردند. (۱۳۹۱/۱/۲۰ )
* از ابتداي سال۱۳۹۱،قرارداد كاري ۳۰ درصد از كارگران واحدهاي توليدي تمديد نشده و كارگران آنها اخراج شده‌اند (۱۳۹۱/۱/۲۰ )
کارگران شهاب خودرو تاکنون چندين بار دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. آن ها بارها در محل کارخانه و در روز هاي اخير در مقابل مجلس و ساختمان رياست جمهوري دست به تجمع زده اند. امروز نيز ۵۰۰ نفر از آنان در مقابل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي جمع شده اند.
کارگران شهاب خودرو مي گويند«حتي وقتي كار مي‌كرديم چرخ زندگي نمي ‌چرخيد، حالا كه هيچ». آن‌ها پلاکادرهايي در دست داشتند که علاوه بر اعتراض به اخراج از کار، خواستار بازگشت به کار بودند .
اين عده از کارگران اخراجي از ۸ تا ۲۲ سال سابقه کار دارند و در قسمت هاي مختلف توليدي و پشتيباني اداري و خدماتي شاغل بوده‌اند. ۳۰۰ نفر از آنان روزمزدي و ۳۵۰ نفر باقي مانده قرار دادي هستند که هر ۶ ماه يکبار قرارداد کاري‌شان با کارخانه خاتمه مي ‌يابد. کارگران شهاب خودرو مي گويند بدون هيچ دليل موجهي از کار اخراج شده اند. هيچ يک از مسئولان رژيم، مجلس و رياست جمهوري و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به خواست ها، مطالبات و حق بازگشت به کار آنان پاسخي نمي دهد.
جمهوري اسلامي با سرکوب کارگران ،فعالين کارگري و با جلوگيري ازبر پائي تشکل هاي مستقل کارگري، آنان را از ابزار دفاع و مقابله در برابر سياست هاي ضد کارگري رژيم ،سرمايه داران و کارفرمايان باز داشته است .
جمهوري اسلامي و سرمايه داران با گسترش تعرض به حق حيات کارگران، فقر و فلاکت تحمل ناپذيري را براي آنان رقم زده اند و کارگران را به ورطه نيستي سوق مي دهند.
کميته مرکزي سازمان فدائيان خلق ايران اخراج کارگران شهاب خودرو را محکوم مي کند و خواستار بازگشت بدون قيد و شرط آنان بر سر کار شان است.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۲۰ فروردين ۱٣۹۱ – ۸ آوريل ۲۰۱۲