اطلاعيه درباره ميز گرد راديو آمريکا و کنفرانس واشنگتن

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اخيرا صداي آمريکا ميز گردي در ارتباط با کنفرانس واشنگتن برگزار نمود. در اين ميز گرد که توسط برنامه افق تنظيم شده بود، برخي از شرکت کنندگان در جريان مصاحبه هاي خود اين تصور را ايجاد نمودند که گويا سازمان ما نيز، در اين کنفرانس، که در هفتم و هشتم آوريل 2012 برگزار شده بود، مشارکت داشته است. از اينرو لازم مي دانيم اعلام کنيم که از سازمان ما براي شرکت در اين کنفرانس دعوتي صورت نگرفته است. از اعضاي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران هم کسي در اين کنفرانس حضور نداشته است.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
16 آوريل 2012