بازداشت آقاي رئيس دانا را محکوم مي کنيم!

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

بازداشت آقاي رئيس دانا را محکوم مي کنيم!
روز دوشنبه اول خرداد ماه آقاي فريبرز رييس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان ايران، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. آخرين بار در تاريخ ۲۷ آذرماه سال ۱۳۸۹ اندکي پس از مصاحبه با بخش فارسي تلويزيون بي بي سي و انتقاد از طرح «هدفمند سازي يارانه» ها، که اجراي آن توسط دولت در دستور قرار گرفته بود، بازداشت شد. او در اواخر دي ماه ۱۳۸۹ پس از اعتراضات جامعه روشنفکري ايران و برخي نهادهاي دموکراتيک جهاني با پرداخت وثيقه از زندان آزاد شد. اما در خرداد ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضي مقيسه به اتهام تبليغ عليه نظام و عضويت در کانون نويسندگان ايران و صدور اطلاعيه عليه سانسور و دفاع از زندانيان سياسي به يک سال حبس تعزيري محکوم شد. ديروز او را براي اجراي اين حکم بازداشت و به زندان منتقل کردند.
جمهوري اسلامي پس از سي و سه سال سرکوب هنوز در اين خيال است که مي تواند مردم و روشنفکران کشورمان را با سرکوب به سکوت وادار نمايد. اما به دليل مجموعه سياست هاي ضد مردمي اين حکومت، امروز صفوف معترضان و مخالفان رژيم بيش از هر دوره اي فشرده تر و شمار کساني که عليه فساد و دزدي و تبعيض و سرکوب علنا به ميدان مي آيند، افزون تر شده است. اکنون صداي اعتراض از درون زندان و زير فشار و شکنجه نيز به شکل رسائي شنيده مي شود. اعتراضاتي که متوجه کل نظام ولايت فقيه و شخص خامنه اي است.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران دستگيري و سرکوب آزاديخواهان را محکوم دانسته از همه جريانات سياسي و نهادهاي مدني و طرفدار حقوق بشر مي خواهد صداي اعترض خود را عليه اين سرکوب ها و دستگيري آقاي رئيس دانا و براي آزادي همه زندانيان سياسي رساتر نمايند.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سه شنبه 2 خرداد 1391 برابر 22 مه 2012