گفتگوي با آقاي عباس فرد درباره مختصات و شرايط عمومي امروز طبقه کارگر ايران

راديو پيام آزادي – سوئيس

فرازهائي از گفتار آقاي عباس فرد:
— کارگران در ايران هنوز به باور ،برپائي تشکل کارگري و عمل به آن نرسيده‌اند.
– – وضعيت انفجاري است، انفجار را بايد تدارک ديد که در جهت طبقاتي معطوف به طبقه کارگر حرکت کند.
— در ايران يک سازوکار پنهان اقتصادي وجود دارد که بايد هنگام تحليل اوضاع طبقه کارگر، آن را به دستگاه تحليل و آمار و اطلاعات اضافه نمود
— چپ ايران درک صحيحي از برنامه آزادسازي قيمت‌ها ندارد و نتوانست آن را به مطالبه‌اي عمومي تبديل کند. اين يک برنامه مدرنيزه دولت از بالا است.
— طبقه کارگر ايران در سال گذشته عقب‌کرد کرده و در خود فرو رفته و فشرده شده است. طبقه کارگر ايران از نظر سياسي خواستي ندارد.
— بيانيه تشکل هاي کارگري بيشتر ضد رژيمي بوده‌اند تا ضد سرمايه داري..
— چپ سرنگوني طلب از مبارزات طبقه کارگر تصوير اغراق شده گزارش مي‌کند.
— در حوزه فعالين کارگري، آنها در مجامع و کنفرانس هائي ( شرکت در کنفرانس ليبر استارو …) شرکت مي کنند (منهاي اين که اين سازمان‌ها به کدام نهاد سرمايه‌داري وابسته‌اند) که با سازمان يابي قدرتمند کارگران مغاير است.
— فقدان عنصر قدرتمند چپ در کشور به عنوان قدرت اجتماعي کاملا مشهود است.

بخش اول گفتگو

بخش دوم گفتگو