پيام شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران به کنگره دهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

پيام شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران
به کنگره دهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
رفقاي گرامي!
شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران درودهاي صميمانه و گرم خود را به مناسبت برگزاري کنگره‌ي شما ابراز مي‌دارد و برايتان آرزوي موفقيت در پاسخ‌گوئي به مشکلات پيشاروي دارد.
کنگره‌ي شما در شرايطي برگزار مي‌شود که اکثريت بزرگ مردم ايران، از يک سو با مشکلات خانمان براندازِ ناشي از سياست‌هاي رژيم بي کفايت و جنايتکار جمهوري اسلامي روبر مي‌باشند و از سوي ديگر با خطرات بي سابقه از خارج از كشور. جمهوري اسلامي با در پيش گرفتنِ سياست سرکوبِ هر چه بيش‌تر در داخل و سياست‌هاي ماجراجويانه در خارج، تلاش مي‌کند خود را از اين بن بست نجات دهد. طبيعي است كه نتايج مخرب اين سياست‌ها دامن‌گير اکثريت مردم ما و به ويژه قشرها و طبقه‌هاي پائيني و مياني جامعه مي‌گردد. در اين فضا، نابرابري، فقر، فساد و خشونت هر روز بيشر رشد مي‌يابد و آسيبهاي بزرگ اجتماعي را به همراه ميآورد. تاريخ سي و سه ساله‌ي جمهوري اسلامي حاکي از آن است که حاکمان جمهوري اسلامي براي ادامهي حيات خويش همواره از سياست‌هاي بحران ساز استفاده کرده‌اند.
قدرتهاي جهاني نشان دادهاند که با به راه انداختن جنگ‌هاي افغانستان و عراق و تحريم‌ها، از تمامي امکانات‌شان، از سياست و اقتصاد گرفته تا جنگ، براي حفظ منافع خويش در منطقه، بدون توجه به پيامدهاي ويران‌گر اين اقدامات براي تودههاي مردم و به ويژه زحمت‌كشان، استفاده ميکنند. اين شرايط خطير، استقرار يک حاکميت دموکراتيک و مستقل را در ايران بيش از پيش ضروري ميسازد.
جمهوري اسلامي با بنيان غير دمکراتيک و روند تحولات و سياست‌هايش، درست بر خلاف نيازهاي اکثريت مردم ايران عمل کرده و ميکند و بنابراين، تنها با پايان دادن به جمهوري اسلامي ميتوان استقرار نظامي دموکراتيک، لائيک و مستقل را فراهم آورد. مبارزه براي پايان دادن به جمهوري اسلامي و استقرار بديل دموکراتيک، منطقاً مستلزم شرکت هر چه وسيع‌تر مردم و نيروهاي سياسي دموکرات و آزاديخواه است.
پروژه‌ي شکل‌دهيِ يک چپ دموکراتيک و فراگير که نزديک به 4 سال است از طرف سه سازمان ما دنبال مي‌شود، پاسخي است به چنين نيازي. گر چه چپ تنها بخشي از نيروي وسيع دموکرات جامعه است، اما از منظر تاريخ معاصر ما، يکي از سه نيروي مهم جنبش آزادي خواهي در ايران بوده است.
روند اين پروژه در اين 4 سال با فراز و نشيب‌هاي زيادي روبه‌رو بوده است. اما آن چه اميدوار کننده مي‌نمايد پيگيري و استقامت سه سازمان در برخورد با مشکلات بوده است. از نظر شورا مهم‌ترين اقدامِ تاکنوني توافق روي فراخوان مشترک و انتشار بيروني آن ميباشد. اگر چه فراخوان مدتهاست از طرف سه سازمان تصويب شده، اما متاسفانه انتشار آن به دلايل مختلفب به تاخير افتاده است. آخرين تاريخ تعيين شده 18 تير امسال (1391) هم سپري شد و فراخوان انتشار بيروني نيافت. شورا پس از تصويب آن همواره خواهان انتشار هر چه سريع‌تر فراخوان بوده است.
جزئيات چگونگي اقدامات پس از انتشار فراخوان، مي‌تواند با بحث و گفتگوي بيش‌تر در سه سازمان برنامه ريزي شود. عدم انتشار فراخوان نشانگر برداشت‌هاي متفاوت از اين پروژه و چگونگي تحقق آن است. طبيعي است که در هر پروژهي دمکراتيکي، در حالي که هدف مورد توافق است، در بارهي نظرات متفاوت نسبت به چگونگي اجرا و تحقق آن، بايستي امکان جدل و گفتگو وجود داشته باشد تا بتوان به راه حلي متناسب با ظرفيت جمع رسيد.
تلاش شورا براي عبور از وضع موجودِ چپ، ايجاد تشکلي است با مشارکت هر چه وسيع‌تر سازمان‌ها و فعالان چپِ علاقمند. مباني نظري، راهبردهاي سياسي و ساختارهاي سازماني اين تشکل نيز بايستي با مشارکت تمامي علاقمندان داوطلب، چه سازمانها و چه فعالان منفرد و با توافق جمعي، تدوين و تعيين گردد. به باور ما، چنين روندي، راهي مناسب براي تحقق وحدت چپ، يا حداقل بخش بزرگي از آن بشمار ميرود. ما با چنين برداشتي در تلاش‌ها و گفتگوهاي مشترک سه سازمان شرکت کرده‌ايم. با وجود مشکلات ايجاد شده در پيشبرد اين پروژه، اميدواريم در جريان بحث‌هاي اين کنگره و ادامه‌ي بحث‌ها در نشست‌هاي ديگر، در راه ايجاد تشکلي که در برگيرنده‌ي شمار بزرگي از نيروهاي چپ سوسياليستي باشد، گام‌هاي موثرتري برداريم.
بار ديگر براي کنگره‌ي شما، به ويژه در زمينه‌ي اتخاذ تصميمات ضروري در رابطه با پروژهي مشترک و همچنين در رابطه با اتحاد و همکاري سازمانهاي جمهوري‌خواه دمکراتيک در سطح فعاليت دمکراتيک، موفقيت هر چه بيش‌تر آرزو ميکنيم.
کميته هماهنگي شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران
7 مرداد 1391 برابر با 27 ژوئيه 2012