گفتگو در کلاب هاوس: زنان، پيشاهنگ جنبش انقلابی زن-زندگی-آزادی

زنان، پيشاهنگ جنبش انقلابی زن-زندگی-آزادی


جمعه ٢٤ شهریور ١٥ سپتامبر
ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران – ۱۹ به وقت اروپای مرکزی

مجریان : نسترن بزازی ، پوریا نایب

مهمانان : فرزانه عظيمی، هنگامه هويدا، سيمين صبری، ايراندخت انصاری