هر روزتان نوروز و نو بهارتان خجسته باد

امسال نيز نوروز چون هر سال با خرمني از شکوفه سر رسيده است. آمده است تا خنده هائي که از لب ها بريده شده، شادي هائي که در پستوهاي تو در توي دل ها پنهان مانده را، دوباره شکفته کند. آمده است تا بگويد در اينجا در حصار خارها، اين گلزار است که سينه گشوده است، تا بگويد در زنجيره حکام مستبد، که لبخند را به لب ها مي دوزند، گل و شادي و قهقه و اميد است که، مي رويد. آمده است تا درآميزي بهار طبيعت با بهار آزادي ميهنمان را بدور از سايه استبداد، نويد دهد. تا غم و رنج را و سرما را، از بلنداي اين سرزمين استبدادزده، فرو اندازد. تا ديو زمستان حاکم بر کشورمان، در عظمت بهار آزادي، محو شود.

نوروز را به ياد همه انسان هائي که براي آزادي مبارزه مي کنند، عزيزاني که در زندان هاي بي شمار جمهوري اسلامي عليه استبداد، ايستاده اند و تمامي ياران گرانقدري که جان در راه آزادي داده اند، به هم ميهنانمان در ايران و در سراسر جهان، شاد باش مي گوئيم

*
. هر روزتان نوروز و نو بهارتان خجسته باد