بهاران خجسته باد

پيام شادباش نوروزي ۹ حزب و سازمان سياسي اپوزيسيون

پيام شادباش نوروزي ۹ حزب و سازمان سياسي اپوزيسيون
بهاران خجسته باد!
يکشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ – ۱۸ مارس ۲۰۱۲

سال ۱۳۹۰ براي ايران سال دشواري بود. سال تداوم بن بست بحران اتمي، تشديد تحريم هاي فلج کنندۀ بين المللي، ادامۀ تهديدات نظامي دولت اسرائيل و محافل جنگ طلب برخي از کشورهاي غرب بود؛ دشوارهايي که دولت جمهوري اسلامي با پيگيري سياست تنش زا و تخريب تلاش هاي ديپلماتيک براي حل بحران هسته اي، نقش تعيين کننده اي در تداوم آن دارد. سال۱۳۹۰، سال تخريب بيشتر اقتصاد کشور در نتيجۀ سياست هاي ويرانگر اقتصادي رژيم و نيز تحريم هاي فراگير بين المللي، سال تشديد بيکاري، گراني مايحتاج عمومي مردم و گسترش دامنه فقر در بخش وسيعي از جامعه بود. سال ۹۰ اما، سال تلاش براي دنيايي بهتر و ايراني آزاد، اعتراض بين المللي به نقض حقوق بشر و موفقيت مدافعان حقوق بشر در انتخاب نماينده ويژۀ سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر براي ايران نيز بود. اميدواريم که سال ۱۳۹۱ سال پيروزي بر استبداد و خفقان، سال پايان بحران اتمي و تحريم هاي بين المللي، سال آزادي زندانيان سياسي و گشايش هاي جديد در همۀ عرصه ها براي مردم کشورمان باشد.

۱۳۹۰ سال ادامۀ تحولات جديد در منطقه، سقوط قذافي در ليبي، سال تسخير بهار عربي از درون توسط جريانات اسلامگرا در تونس، مصر از طريق انتخابات، خطر قدرت گرفتن اسلامگرايي افراطي از دل هرج و مرج جنگ داخلي در ليبي، نگراني همگاني از سرنوشت بهار عربي در نخستين سالگرد آن بود.سال برآمد گستردۀ جنبش ضد ديکتاتوري درسوريه و تشديد سرکوب آن توسط ارتش اين کشور، پشتيباني همه جانبۀ حکومت جمهوري اسلامي ازديکتاتوري خاندان اسد، تلاش برخي رژيم هاي منطقه در پشتيباني از جريانات اسلامگراي افراطي، و سال اعلام همبستگي آزاديخواهان ايران و جهان با مردم سوريه بود.

سال ۱۳۹۰ سال برگزاري اولين انتخابات نمايشي بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و سرکوب جنبش اعتراضي مردم در طول دو سال گذشته بود. انتخاباتي که در تحريم آن، براي نخستين بار طيف گسترده اي از نيروهاي مخالف و منتقد حکومت همصدا شدند.

در سالي که گذشت نان از سفرۀ بخش عظيمي از مردم کشو ما ربوده شد. کارخانه ها تعطيل و کارگران گروه گروه بيکارشدند. فعالان کارگري به جرم دفاع از حق حيات کارگران هم چنان بازداشت و زنداني شدند. فعالان جنبش زنان وحقوق ملي قومي تحت فشار قرار گرفتند و به جرم خواست برابرحقوقي و رفع تبعيض به زندان رفتند. بحران زيست محيطي در کشورو از جمله تبديل بخش وسيعي از درياچه اروميه به شوره زار وافزايش آلودگي هوا فراز تازه اي يافت. در کردستان، خوزستان، بلوچستان، آذربايجان و ديگر استان ها و مناطقي که مردم وسيعا عليه استبداد وبراي دستيابي به حقوق خود مبارزه مي کنند، بساط بازداشت، شکنجه و صدور احکام زندان و اعدام هم چنان برقرارماند وخشونت عليه زندانيان سياسي در سراسر کشور ادامه يافت، اما آن که اميد برانگيز است، پايداري اقشار مختلف مردم در اقصي نقاط کشور در مقابل رژيم استبدادي جمهوري اسلامي است. در سال ۱۳۹۰ ايستادگي غرورانگيز جنبش آزاديخواهانۀ مردم کشورمان در برابر مستبدين حاکم و دفاع از آزادي ها و حقوق دمکراتيک مردم و حرمت انساني ادامه يافت. زندانيان در بند کشور مان تحت بدترين شرائط، بدون هراس، انگشت اتهام را به سوي راس استبداد مذهبي، شخص ولايت فقيه نشانه رفتند.

بهار ۱۳۹۱ در شرائطي مي رسد که بختک سياه استبداد هم چنان در سرتاسر کشور به کمين آزاديخواهان نشسته است. با جشن ها و مراسم مردم دشمني مي ورزد. جشن و پايکوبي را حرام و هر گونه تجمعي را تهديدي عليه موجوديت خود مي داند. اما هيچ قدرتي را توان ايست دادن به نيروي پر توان زندگي در اعماق شکوفان جامعه نيست.

اميدواريم نوزائي طبيعت با رهائي مردم کشورمان از استبداد و بي حقوقي، درهم آميزد و بهار آزادي هرچه زودتر فرارسد تا رنج هائي که براي دستيابي به دموکراسي و عدالت، بر مردم کشور ما هموار شده است و تلاش هائي که عليرغم کشتار، زندان، شکنجه، تهديد و اعدام، هر روز افزون تر گشته است، به بار نشيند. با اين آرزو که استبداد نيز همچون زمستان طبيعت رخت بر بندد، چهره مردم ميهن مان شکفته تر،خانه هاي دلشان از مهر و دوستي آکنده ترو زندگي آن ها از اميد و خوشبختي، سرشارتر شود. زندان ها، به زباله داني تاريخ سپرده شود و فقر و گرسنگي، نابرابري و تبعيض براي هميشه از ميهن مان رخت بربندد.

ما احزاب و سازمان هاي سياسي جمهوري خواه مدافع آزادي و برابري، رفع هرگونه تبعيض، دموکراسي، حقوق بشر، و جدايي دين و دولت، فرا رسيدن نوروز را با ارج گذاري به مبارزات آزاد زنان و آزاد مردان دليري که براي رهائي از جور و ستم استبداد در تلاش اند، با احترام به خاطرۀ جانباختگان راه آزادي، دمکراسي و عدالت اجتماعي و با درود به زندانيان دليري که نهال اميد را با مقاومت خود در دل ها مي نشانند، شادباش مي گوئيم و براي همگان نوروزي خوش و نوبهاري خجسته آرزو مي کنيم.

اتحاد جمهوريخواهان ايران
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکراتيک مردم ايران
حزب کومه‌له کردستان ايران
جبهه ملي ايران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کميته همآهنگي شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران
شوراي همآهنگي جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران

يکشنبه ۲٨ اسفند ۱٣۹۰ – ۱٨ مارس ۲۰۱۲