حكم اعدام توماج صالحی را شدیدا محکوم می‌كنیم

حكم صادرە علیە توماج صالحی، هنرمند محبوب مردم ایران تصمیمی است سیاسی و از حیث اصول و موازین حقوقی و قضائی بی مبنا و كاملا بی اعتبار است و حتی بە موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران فاقد موضوعیت و وجاهت قانونی می باشد.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە :

حكم اعدام توماج صالحی را شدیدا محکوم می‌كنیم

رژیم جمهوری اسلامی ایران از ابتدای روی کار آمدنش با هنر و ادبیات، موسیقی و تئاتر، علوم انسانی و اجتماعی رویکردی خصمانە و خرافات آمیز پیشە كردەاست، در این راستا با هنر موسیقی و ترانە و آواز برخوردی شدیدتر در پیش گرفت و تا حد ممنوعیت با آن عناد ورزید، این پدیدەها و معیارها برای سنجش میزان واپسگرایی زمامداران رژیم کافی است.

شدت و اوج مخالفتها، دشمنی ها و ناسازگاریهای رژیم را در حكمی كە اخیرا در دادگاههای فرمایشی تابع وزارت اطلاعات در مورد آقای توماج صالحی صادر گردیدەاست می‌توان نظارە كرد. توماج صالحی، هنرمندی است جوان، مردمی، با احساس، با مسئولیت و مورد احترام جامعە ایران. همین ویژگیهای شورانگیز، برای كارگزاران رژیم ناخشنود و نامطلوب جلوە‌گر بودە است. آنها محبوبیت و پایگاه مردمی توماج را بر نمی تابند و از اوایل جنبش ژن، ژیان، ئازادی- زن، زندگی، آزادی او را در سیاهچالهای مخوف بە اسارت در آوردند. در شرایطی كە در سیستم های دمكراتیك و اکثریت كشو‌های جهان روزی از سال را بنام ” جشن موسیقی” نامگذاری كردەاند در سیستم ولایی ایران هنرمندان بە حبس و اعدام محكوم می شوند!!!

مقامات رژیم مدتها است سیاست انتقامجویی از زنان و مردان جوان را كە برای آزادی و برابری و عدالت در جنبش ١٤٠١ ژینا-مهسا شركت كردند در پیش گرفتەاست و با خشونت و تجاوزات علنی و آشكار بە حقوق و آزادی زنان در اماكن عمومی بە آن ادامە می دهند. سركوب و اعدام جوانان بیگناه همچنان ادامە دارد، هم اكنون یك جوان كورد بنام ( غلام) رضا رسایی، اهل صحنە كرمانشاه، بر اساس اظهارات منابع نزدیك بە خانوادە ایشان با خطر قریب الوقوع اعدام روبە رواست، او بە ” قتل” نادر بیرامی رئیس ادارە اطلاعات شهرستان صحنە متهم گردیدەاست.

حكم صادرە علیە توماج صالحی، هنرمند محبوب مردم ایران تصمیمی است سیاسی و از حیث اصول و موازین حقوقی و قضائی بی مبنا و كاملا بی اعتبار است و حتی بە موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران فاقد موضوعیت و وجاهت قانونی می باشد.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە با اعلام حمایت كامل از بیگناهی توماج صالحی، حكم صادرە علیە ایشان را شدیدا محکوم می نماید و از كلیە مراجع حقوقی و سازمانهای حقوق بشری عاجلانە درخواست می‌كند برای فشار آوردن بر مقامات دولتی در ایران در زمینە ابطال حكم محكومیت و آزادی بی قید و شرط این هنرمند گرانمایە اقدام نمایند.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە

پاریس، ٦ اردیبهشت ١٤٠٣
25 آوریل ٢٠٢٤