فاجعه اقتصادی، اجتماعی و سياسی در ايران:راه‌کارها/ سمينار مجازی در تالار زووم/اول ماه مه

https://zoom.us/j/914716268#success

سمينار مجازی

https://zoom.us/j/914716268#success

تالار زووم :

چهار شنبه اول ماه مه ٢٠٢٤ / ١٢ ارديبهشت ١٤٠٣

ساعت: ٢٠ – ٢٢ (اروپای مرکزی) / ٢١/٣٠٢٣/٣٠ (ايران)

فاجعه اقتصادی، اجتماعی و سياسی در ايران :

راه‌کارها

مهمانان سخنران :

پرويز نويدی / بهروز چمن آرا / حسن واژی / محمد امين نعامی / آرش آذرخش / احمد آزاد

برگزار کننده :

“ھمبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران”