کلاب هاوس : آشنائی با مبانی اتحاد فراگير و دموکراتيک و ارزيابی از منشور مطالبات حداقلی تشکل‌ها

يکشنبه ٢٨ آوريل ٢٠٢٤ برابر با نهم ارديبهشت ١٤٠٣

ساعت: ٢١ (اروپای مرکزی) – ٢٢/٣٠ (ايران)

کلاب هاوس : دموکراسی و حقوق بشر

آشنائی با :

“مبانی مشترک ما برای گفتگو در راه اتحاد فراگير و دموکراتيک”

و ارزيابی از :

“منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ايران”

سخنرانان :

ايراندخت انصاری : سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

دياکو مرادی : کومه‌له زحمتکشان کردستان

گرداننده : ازيز داديار