حجاب اجباری و سرکوب زنان مانع از سرنگونی حکومت اسلامی نخواهد شد

نظام زير سايه تبليغات پوشالی و نمايش مفتضحانه موشک پرانی عليه اسرائيل، ” جنگ تمام عياری” را عليه زنان براه انداخته است و با اعمال خشونت گسترده و ايجاد رعب و وحشت عليه زنانی که اعتقادی به حجاب اسلامی ندارند، به عبث می کوشد جامعه را به وضعيت قبل از خيزش انقلابی ژينا – مهسا بازگرداند.

اطلاعيه مشترک دو ائتلاف سياسی در باره موج بی سابقه سرکوب و خشونتهای گسترده علیه زنان :

حجاب اجباری و سرکوب زنان مانع از سرنگونی حکومت اسلامی نخواهد شد!

در هفته های اخير مجددا شاهد موج بی سابقه سرکوب و خشونتهای گسترده عليه زنانی که حجاب اجباری ازسر برگرفته اند، هستيم. طی روزهای گذشته در بسياری از شهرهای کشور، زنان مورد هجوم وحشيانه مأموران دولتی قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از آنان با ضرب و شتم بازداشت شده اند.
در تاريخ ١٥ فروردين ١٤٠٣ علی خامنه ای در ديداری با سران قوا وجمعی از مسئولان حکومتی مطرح کرد “در مسئله‌ی پوشش، خب بله ،مسئله‌ی حجاب محدوديتِّ شرعی و قانونی است؛ آنجا محدوديتِّ دولتی نيست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سياسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سياسی است”.
بدنبال اين سخنان، موج تازه ای از سرکوب عليه زنان آغازشده و حکومت اسلامی زن ستيز تمامی ابزار سرکوب خود را برای باز پس گرفتن يکی از دستاوردهای خيزش انقلابی ” زن، زندگی، آزادی” يعنی حق اوليه آزادی پوشش بکار گرفته است اما زنان ايران با شجاعتی تحسين برانگيزدر مقابل اين خشونت ها مقاومت می کنند. پيام نرگس محمدی از زندان در راستا و تقويت مقاومت زنان در سراسر ايران است.
نظام زير سايه تبليغات پوشالی و نمايش مفتضحانه موشک پرانی عليه اسرائيل، ” جنگ تمام عياری” را عليه زنان براه انداخته است و با اعمال خشونت گسترده و ايجاد رعب و وحشت عليه زنانی که اعتقادی به حجاب اسلامی ندارند، به عبث می کوشد جامعه را به وضعيت قبل از خيزش انقلابی ژينا – مهسا بازگرداند.
پوشش انسانها در تمامی جوامع بشری بخشی از حقوق اوليه آنهاست و اين حق در “جمهوری اسلامی ايران ” که يک دولت ايدئولوژيک است با خشونتهای عريان و وحشيانه، پايمال می شود. اين نظام جنايتکار، ضد بشر و زن ستيز که با بحرانهای عميق اقتصادی، سياسی و اجتماعی دست به گريبان است به عبث می پندارد که با اعمال هر چه بيشتر خشونت و سرکوب مردم می تواند بر ادامه حکومت خود بيافزايد.
ما دو تشکيلات سراسری اپوزيسيون، “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران” و “کنگره مليتهای ايران فدرال” بر اين باوريم که جمهوری اسلا می با پافشاری بر سياستهای تاکنونی خود هر چه بيشتر بر تنفر و کينه مردم نسبت به خود می افزايد و دير نيست روزی که مردمان ايران اين حکومت را سرنگون کرده و به آزادی، برابری و دمکراسی دست يابند.

کنگرہ ملیتھای ایران فدرال

ھمبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران
(ائتلاف سياسی متشکل از چهارده حزب، سازمان و جريان سياسی)

٤ ارديبهشت ١٤٠٣ – ٢٣ آوريل ٢٠٢٤