روز جهانی کارگر : نگاهی به واقعیت آماری از وضعیت کارگران

اول ماه می روز جهانی کارگران را در ایرانی که بیش از ۷۵ درصد جمعیت آن زیر خط فقر و ۳۰ درصد جمعیت آن زیرخط فلاکت هستند باید بستری ساخت برای طرح مصیبت ها و فلاکت ها و فقر و نداری که حاکمیت آپارتایدی و فاسد جمهوری اسلامی برای نیروی کار و زحمت و آموزش بوجود آورده است . من در این نوشته سعی کرده ام وخامت وضعیت کارگران، معلیمین ، پرستاران، ماموران خدمت و کمک رسانی را از طریق آماری که بخشا توسط خود رسانه های رژیم جمهوری
اسلامی، مرکز آمارو سازمان منتشر کرده است به تصویر بکشم.

مجيد ناصری

به مناسبت ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر

نگاهی به واقعیت آماری از وضعیت کارگران :

برگرفته از کانال تلگرامی : “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران”