قطعنامه درباره اتحادها و ائتلافها

مقدمه:

تلاش سازمان ما، در زمينه شكل دادن به يك آلترناتيو جمهوريخواه دمكراتيك و لائيك براي جايگزيني جمهوري اسلامي، بطور مشخص از ده سال پيش و در جريان مباحث حول تهيه پلاتفرم اتحاد عمل پايدار سياسي و تشكيل آن آغاز شده است. اين تلاش در جريان فعاليت براي گسترش اين اتحاد عمل و سازمان دادن به يك ائتلاف وسيع تر ادامه يافته است.

هم چنين طي سال هاي اخير:

–          جنبشي در جهت هماهنگي و سازمانيابي بخشي از افراد و محافل جمهوريخواه دمكرات و لائيك، با انتشار بيانيه ” جمهوري اسلامي جمهوري لائيك و مواضع ما” آغاز گرديده است. اين حركت با برگزاري ” سمينار پاريس” سيماي روشنتري به خود گرفته است.

ما اهداف سياسي و فكري مندرج در اين بيانيه را با پلاتفرم همكاري ها ائتلافي خود همسو مي دانيم. براي موفقيت اين تلاش مي كوشيم و مذاكره و گفتگوي فعال در جهت يافتن ساختار و ظرف مناسب همكاري را پي مي گيريم.

–          جمع ديگري از جمهوريخواهان ايران، با امضاي بيانيه ” براي اتحاد جمهوريخواهان ايران” حركت در جهت سازمانيابي خود را آغاز نمودند و با برگزاري يك ” همايش” در برلين، به عنوان مجمع تصميم گيري، اسناد سياسي و تشكيلاتي خود را به تصويب رساندند كه بيانگر اهداف و مشي سياسي آن هاست.

شيوه برخورد با مساله ملي در ايران و هم چنين مشي سياسي در قبال اصلاح طلبان حكومتي، پاشنه آشيل اين نيرو، مانع حضور آن در ائتلاف وسيع مورد نظر ما به منظور بركناري رژيم جمهوري اسلامي و استقرار يك جمهوري دمكراتيك است.

ما ضمن گفتگو و ديالوگ با اتحاد جمهوريخواهان ايران، در مواردي كه زمينه و همكاري وجود داشته باشد، دست به اتحاد عمل خواهيم زد.

1-         سازمان ما براي شكل گيري يك آلترناتيو دمكراتيك و لائيك در برابر جمهوري اسلامي مبارزه مي كند.  جمهوري اي كه در آن آزاديهاي سياسي، مدني و فردي مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير بيانيه ها و ميثاقهاي بين المللي با روشني بيان شود.. در اين جمهوري كه قدرتش را از راي آزاد و برابر شهروندان كسب مي كند، جدايي كامل دين و هر نوع ايدئولوژي از دولت و برابر ي حقوق زنان و مردان، تامين حقوق و ارتقاي سطح زندگي كارگران و مزد و حقوق بگيران و رعايت حقوق دمكراتيك مليت هاي ساكن ايران از پرنسيب هاي خدشه ناپذير است.. در سياست خارجي، اين جمهوري بر اساس احترام به حقوق ساير ملل و رعايت قواعد و قوانين بين المللي، خواهان گسترده ترين رابطه با دول ديگر است.

شكل گيري اين آلترناتيو به جاي جمهوري اسلامي، نيازمند اتحاد وسيعي است از نيروهاي دمكرات و آزاديخواه اعم از احزاب و سازمانهاي سياسي، محافل و شخصيتها و فعالين غيرمتشكل. سازمان ما مي كوشد كه به سهم خود در شكل گيري چنين اتحادي نقش موثري ايفا نمايد.

” اتحاد عمل پايدار سياسي” در چند سال اخير نتوانسته است به يك ائتلاف وسيع فرا رويد. ما مي كوشيم با بهره گيري از مجموعه تجارب مثبت اين ” اتحاد” در جهت شكل گيري اتحاد گسترده تري گام برداريم.

2-                 سازمان ما براي شكل گيري ائتلاف يا اتحادي از نيروهاي چپ متشكل از سازمانها، محافل و افراد علاقمند تلاش مي كند.

مباني اوليه و يا موارد اشتراك حداقل براي شكل گيري اين ائتلاف، كه از يكسو هويت چپ آن را تعريف و از سوي ديگر امكان تصميم گيري و حركت جمعي را ميسر مي كند عبارتند از: طرفداري از سوسياليسم به عنوان آلترناتيو سرمايه داري- تلاش براي تامين حقوق و منافع اكثريت مردم يعني كارگران و زحمتكشان – مبارزه براي برچيدن بساط جمهوري اسلامي.

نيروهايي كه مي توانند در اين ائتلاف شركت كنند، در اساس، بر پايه همان مباني فوق تعيين مي شوند. ائتلاف چپ فعاليت در سه عرصه عمده زير را مد نظر قرار مي دهد: دفاع از خواستها و مبارزات كارگران و زحمتكشان و طرح و تبليغ مواضع و ديدگاه چپ در مورد مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي – تلاش براي ايجاد و گسترش اتحاد دموكراتيك و لائيك و تقويت موقعيت چپها در درون آن- كوشش براي تعريف و تدقيق ديدگاه هاي برنامه اي و استراتژيك چپ در جهت همگرايي بيشتر.