قطعنامه درباره اصلاحاتي در امر سازماندهي تشكيلات

(این سند جزو اسنادی است کە در کنگره بە تصویت نرسید )

ساختار تشکيلاتی سازمان اتحاد فداييان خلق ايران ، بر گسترش روابط دموکراتيک در مناسبات تشکيلاتی ، داوطلبانه بودن پيشبرد وظايف ، مشارکت و استفاده هرچه موثرتر از خرد جمعی در تصميم گيری ها قراردارد.

در هردوره از کار سازمانی ، مجموعه تجارب و ضرورت ها ايجاد تغييراتی را در اشکال کار جمعی سازمان ضروري مي سازد . جهت اين تغييرات ، بهبود کار جمعی سازمان و بالا بردن کيفيت کارها می باشد. در تغييرات کنونی ، گسترش مشارکت اعضای سازمان درتصميم گيری ها و انجام وظائف ، کاهش دخالت شوراي  مرکزی و گسترش استقلال واحدهای سازمانی در تصميم گيری درمحدوده وظايف خويش و پيشبرد مصوبات کنگره می باشد. در اين راستا كنگره بر نكات زير تاكيد نمود:

1- رابطه عضو با سازمان براساس فعاليت در يکی از واحدهاي كشوري ، گروه های کاری و يا پيشبرد وظايف بصورت پروژه در ارتباط با سازمان است.

2-     فعاليت اعضا در تمامی عرصه های کارسازمانی داوطلبانه بوده و مي توانند در هر گروه كاري عضو شوند.

3-فعاليت در نهادهای دموکراتيک ، نشريات ، رسانه های عمومی و … که اهداف و سياست هايشان با برنامه و خط مشی سازمان هم راستاست ، جزيي از فعاليت تشکيلاتی اعضا محسوب می گردد.

4-کنگره ، با توجه به سياست و برنامه مصوبه خود ، گروه های کاری لازم را تعيين مي كند. هر گروه كاري حداقل از 3 نفر تشكيل مي شود. گروههاي كاري مي توانند از افراد غيرعضو سازمان نيز براي همكاري دعوت نمايند. براي اين دوره از فعاليت سازمان 5 گروه كاري شامل:

سايت و نشريه، كارگران، زنان، دانشجويان و بين المللي پيشنهاد مي شود.

تبصره1: درصورتی که برای يک گروه کاری داوطلبی وجود نداشت شورای مرکزی برای آن راه يابی خواهد کرد.

تبصره2: آئين نامه داخلی گروه های کاری توسط خودشان تنظيم می گردد.مسئولين گروه های کاری نيز درهرگروه انتخاب خواهند شد.

تبصره 3: تشكيل هر گروه كاري جديد در فاصله دو كنگره منوط به تصويب شوراي مركزي است.

5-     گروه های کاری و واحدهاي كشوري در محدوده وظايف خود استقلال عمل داشته و در چارچوب سياست عمومي سازمان اتخاذ تصميم مي نمايند.

6- اتخاذ سياست حول عام ترين مسائل سياسی و تشکيلاتی و تحولات سياسی جاری و روابط با ديگر سازمان ها و احزاب و هماهنگ کردن فعاليت های تشکيلاتی و تنظيم مالی ، توسط شورای مرکزی که درکنگره انتخاب می شود صورت خواهد گرفت. تعداد اعضای اين شورا را کنگره تعيين خواهد کرد.

7-  به منظور هماهنگی درميان ارگان های سازمان و فعاليت ها ، جمعی با عنوان « شورای هماهنگی » متشکل از مسئولين گروه های کاری و اعضای شورای مرکزی تشکيل خواهد شد.

–   شوراي هماهنگي وظيفه دارد که درصورت اتخاذ سياستهائي كه منجر به اختلال و عدم پيشرفت وظايف توسط ارگان های سازمان و تداوم آن ، کار را متوقف تا با نظرخواهی از مجموعه اعضا ( همه پرسی و يا کنگره فوق العاده) در عرض يک ماه  پيرامون موضوع و سياست مورد اختلاف تصميم گيری نمايد.

8-  2 نفر بعنوان عضو علی البدل شورای مرکزی در کنگره انتخاب خواهند شد. اعضای علی البدل درتمامی جلسات و بدون حق رای شرکت می کنند و درغياب اعضای شورا به ترتيب آرای حاصله درکنگره جايگزين عضو غايب در شورا می گردد.

9-  شورای عالی هماهنگی هر دو ماه يک بار جلسه ای با مشارکت تمامی اعضای سازمان از طريق پالتاک برگزار می کند. موضوعات اين جلسات توسط شورا حداقل يک هفته پيش از برگزاری جلسه اعلام می گردد. اين جلسات خصلتی مشورتی دارد.

*- درصورتی که مفادی از اين قطعنامه با اساسنامه سازمان درتناقض قرارگيرد ، اين سند مبنای داوری و قضاوت قرار خواهد گرفت.