قطعنامه پيرامون اوضاع ايران و منطقه و وظايف ما

(این سند جزو اسنادی است کە در کنگره بە تصویت نرسید)

حكومت جمهوري اسلامي نظامي است مربوط به دوران قبل از سرمايه داري كه با الزامات رشد اقتصادي- اجتماعي ايران ماهيتا در تضاد است. از اين روي بدون سرنگوني جمهوري اسلامي كشور ما نمي تواند از دايراه عقب ماندگي بيرون آيد.

2-               با تشكيل مجلس هفتم ارتجاعي ترين بخشهاي جمهوري اسلامي به رهبري ولي فقيه كه در 8 سال گذشته ( بويژه)، جنايات پي در پي:  قتل هاي زنجيره اي، فاجعه 18 تير در كوي دانشگاه، زنداني كردن جمعي آزاديخواهان، بستن جمعي روزنامه ها و… را عليه جنبش مردم انجام دادند اينك مي روند كه تمام قواي حكومتي را قبضه كنند.

3-               به نظر مي رسد كه در وضعيت كنوني حكومت از هماهنگي دروني برخوردار باشد اما از اين پس اختلاف منافع باندهاي مافيايي آنها را بجان هم خواهد انداخت، باندهايي كه طي 24 سال، فساد مالي و اخلاقي و… در آنها نهادينه شده است.

4-                             در شرايط امروز عملكرد حكومت را مي توان چنين پيش بيني كرد:

1/4- در عرصه سياسي تشديد فشار عليه افراد و نيروهاي سياسي غيرخودي، عليه دانشجويان، عليه ngo ها، عليه نهادهاي صنفي، عليه روشنفكران، عليه روزنامه ها و… اما بشيوه اي كه حتي الامكان خشونت آشكار را به نمايش نگذارد.

2/4- درعرصه اقتصادي، سرمست از قيمت بالاي نفت، افزايش بيش از پيش واردات براي بازتوزيع دلارهاي نفتي بين باندهاي حكومتي

3/4- در سياست خارجي، دست زدن به ماجراجويي هايي در رابطه با وضعيت عراق و فعاليت هاي اتمي و…

5– وضعيت جنبش مردمي

1/5- از اين پس نك تيز حملات مردم معترض ايران بيش از پيش و بطور رسمي تر و  علني تر متوجه شخص ولي فقيه و كليت ر‍ژيم خواهد بود، خامنه اي خود با حذف حايل هايي مثل : اصلاح طلبان جكومتي، حق حداقلي مردم در اعمال نظر در انتخابات ها، مطبوعات كمي آزاد و… خود را بيش از پيش رودرروي مردم قرار داده است.

2/5- احتمالا اعتراضات اجتماعي بيشتر بصورت اعتراض تشكل هاي صنفي مثل كارگران، معلمان، دانشجويان و… بروز خواهد كرد.

3/5- جنبش هاي اعتراضي داخل ايران از لحاظ محتواي شعارهاي خود راديكال تر مي شوند مشخصا خواسته “جدايي دين از دولت” بيش از پيش و صريح تر مطالبه خواهد شد.

6- اقدامات آمريكا و اوضاع عراق

1/6- امروزه ارتجاعي ترين جناح هاي امپرياليستي آمريكا دولت را در اين كشور بدست گرفته اند.

2/6- دولت آمريكا براي اولين بار بعد از جنگ دوم جهاني عالي ترين ارگان نسبتا دمكراتيك حفظ صلح در جهان ( سازمان ملل) را نفي كرد، و همراه با دولت انگلستان، با دروغ و فريبكاري شرم آور با جعل اسناد داير بر وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق اين كشور را مورد حمله قرار دادند.

و مردمي را كه سالهاي طولاني زير ستم حكومت ضد بشري صدام بودند دچار جنگ و بمب و كشت و كشتار كرد.

7- جمهوري اسلامي در كشورهاي ديگر دخالت هاي فتنه انگيزانه مي كند از حمله در كشور عراق و در شرايط امروزي، رفتار جمهوري اسلامي باعث گسترش بحران در عراق و افزايش تشنج در منطقه و لطمه زدن به دوستي تاريخي بين ملت هاي ماست.

ما ضمن محكوم كردن تروريسم، اقدامات دولت آمريكا در زير پا گذاشتن ميثاق هاي بين المللي و منشور سازمان ملل متحد را محكوم مي كنيم.

ما بويژه حمله آمريكا به عراق را محكوم مي كنيم

ما دخالت هاي جمهوري اسلامي در عراق را محكوم مي كنيم

ما خواهان خلع سلاح اتمي منطقه هستيم

ما چشم پوشي آژانس بين المللي اتمي را از فعاليتهاي تسليحاتي اتمي اسرائيل و سكوت بر زرادخانه اتمي اين كشور را محكوم مي كنيم.

تا بحال مدارك عيني يي كه اثبات كند كه جمهوري اسلامي در كار توليد سلاح اتمي است ارايه نشده با توجه به اين ما مخالفت خود با تسليح جمهوري اسلامي به سلاح اتمي را اعلام مي كنيم.

وظايف ما

1-  تبليغ ضرورت سرنگوني جمهوري اسلامي به عنوان اصلي ترين مانع رشد كشور ما

2-  امروزه بخشهاي فعالتر جامعه ما مثل جوانان، زنان، كارگران در مباحث نظري و سياسي نسبتا وسيع شركت مي كنند و علاقمندي شديدي به شركت در آن دارند.

به نظر من امروز مهم ترين وظيفه ما شركت پربار در اين مباحثات و برقراري پيوند با مردم ما در داخل كشور است تكنولوژي جديد ( انترنت و…0) امكانات وسيع و سهل الوصولي را در اختيار ما گذاشته است.

3-  با اولويت وظيفه فوق و براي بدست آوردن توانمندي بيشتر در انجام آن پيش بردن ائتلاف ها و اتحادها.

علي