قطعنامه پيرامون عام ترين روندهاي سياسي و مهمترين وظيفه ما

سند غيرمصوب ارائه شده به کنگره

۱- جنبش هاي مردم ايران در زمينه هاي فرهنگي، صنفي و سياسي و جنبش خلق هاي ايران چنين مي نماياند که جامعه ايران وارد مرحله تاريخي کيفيتا متفاوتي مي شود و آن اينکه مردم ما به اين خودآگاهي بسيار با اهميت تاريخي رسيده اند که براي پيشبرد مبارزه و استقرار جامعه مدرن بايد نهادهاي مستقل مدني خود را بوجود بياورند.

۲- دولت کنوني بيشتر دولت پاسدارهاست که مورد تائيد رهبر رژيم اسلامي ايران مي باشد و اساسي ترين هدف آن عقب راندن و سرکوب جنبش مردمي در ايران است.

۳- هدف اصلي رژيم از برنامه هاي اتمي، “تامين امنيت” نظام اسلامي حاکم بر ايران است که نتيجه آن به گروگان گرفتن مردم ايران و قرار دادن مردم در معرض خطرات مهلک و تهاجم خارجي است.

۴- در مقياس ملي عامل اصلي بحران اتمي، رژيم جمهوري اسلامي است.

۵- امپرياليسم آمريکا مانع اصلي دمکراسي مردمي، در مقياس جهاني است و دولت کنوني امريکا دولتي جنگ افروز است.

۶- اصلي ترين نيروئي که مي تواند رژيم جمهوري اسلامي را از بحران آفريني هاي اتمي باز دارد، جنبش هاي مردم ايران است.

۷- مهمترين وظيفه ما برقراري پيوندهاي نظري و عملي با جنبش هاي مردم ايران و در صدر آن جنبش طبقه کارگر براي کمک به گسترش اين جنبش ها بطور عام و براي عقب راندن جمهوري اسلامي از بحران آفريني هاي اتمي بطور خاص مي باشد.

۸- ما همچنين بايد سياست هاي جنگ افروزانه امپرياليسم آمريکا را افشا کرده و بر عليه آن مبارزه کنيم.

۹- ما مخالف محاصره اقتصادي عليه ايران هستيم و عليه هر تجاوز خارجي به کشورمان به مبارزه خواهيم پرداخت.