پيرامون کتاب «چريکهای فدايی خلق»

چندي پيش، از سوي “موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي” که نهادي وابسته به جمهوري اسلامي است، کتابي تحت عنوان “چريکهاي فدايي خلق” انتشار يافته و در آن، از جنبش فداييان خلق ايران در فاصله زماني شکل‌گيري اين جنبش تا بهمن ماه ۱۳۵۷، يک تصوير تاريخي ارائه شده است. اگرچه نويسنده اين کتاب شخصي با نام آقاي محمود نادري معرفي شده است، اما سابقه “موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي” و اتکاي اثر منتشره به اسنادي که در مالکيت انحصاري وزارت اطلاعات قرار دارند، نشانه‌اي است بر اين گمان که کتاب مهر حکومت برخود دارد.

پيرامون اين کتاب اظهار نظرهای گوناگونی از سوی سازمانها و افراد، با ديدگاههای مختلف و گاه متضاد، صورت گرفته است. مجموعه زير تلاشی است برای گردآوری اين نظرات:

بيانيه مشترک پيرامون کتاب “چريکهای فدايی خلق”
کميته مرکزی سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
هيئت سياسی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
 
“رويداد سياهکل”: نابالغی خود خواسته – ژانويه، فوريه 2009 بخش اول  |  بخش دوم   |  بخش سوم  | بخش چهارم جمشيد طاهر‌ی‌پور
کتابی که وزارت اطلاعات را رسوا کرد – شنبه ۱۹ بهمن ۱٣٨۷ – ۷ فوريه ۲۰۰۹بهروز خليق
نگاهی به واکنش سازمان اکثريت و اتحاد فدائيان به انتشار کتاب “چريک های فدائی خلق”-ژانويه ۲۰۰۹
جعفر بهکيش
وقتی حقيقت هدف نيست ژانويه 2009الاهه بقراط
چه کسانی چريک فدايی خلق شدند و چرا؟ – 28/12/2008 بيژن بيقرار
در افشای ادعای وزارت اطلاعات: چريکهای فدائی خلق در «چنبره ساواک» – 28/12/2008 فريبرز سنجری
گفتگوی علی رضايی با ايرج والا در باره کتاب «چريک‌های فدايی خلق» – 20/12/2008
جعل مضاعف تاريخ –  28 اکتبر 2008 محسن نوربخش
باز هم در باره «تاريخ» سازی شکنجه گران – ۱۵ دسامبر ۲۰۰۸ فريبرز سنجری
نقدی بر يک بيانيه –  ۱۲ نوامبر ۲۰۰۸ بيژن بيقرار
وقتي ليبرال‌ها تاريخ مي‌نويسند –  ۷ نوامبر ۲۰۰٨ سيامک پورجزنی
براي فرزندان من اشک تمساح نريزيد  –  ۱ نوامبر ۲۰۰٨ فاطمه سعيدی (مادر شايگان)
رژيم می خواهد حافظه تاريخی مردم را پاک و به شيوه مطلوب خود بسازد اصغر ايزدی
تلاشهای مذبوحانه وزارت اطلاعات برای مخدوش کردن سیمای درخشان چریکهای فدایی خلق، طی سالهای پس از رستاخیز سياهکل تا بهمن 1357 –  چهار شنبه 8 آبان 1387 (29 اکتبر 2008) چريکهای فدائی خلق ايران
در افشای تاريخ نويسی جلادان بر عليه چريکهای فدائی خلق چريکهای فدائی خلق ايران
تاريخ نويسی به شيوه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سازمان فدائيان – اقليت
در باره کتاب “چريکهای فدايی خلق” فرخ نگهدار