معرفی کتاب ” دوباره هرگز” – جعفر بهکيش

سه مقاله در باره جنبش دادخواهی و نقش مادران و زنان

“این کتاب اثر ارزشمندي برای شناخت جنبش دادخواهی در ایران، به ویژه مادران و خانواده های خاوران است.»

متن معرفی کتاب (با فورمت پی.دی .اف) :