بر مزار دو تن از “گروه سياهکل”

بر مزار “دو سرو ايستاده”

معرفی کوتاه آرامگاه دو تن از رفقای “سياهکل” مهدی اسحاقی و رحيم سماعی

بهمن ماه يکهزار و چهارصد (ويدئو) :